מלאו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

השלבים בהליך פשיטת רגל

תחילה, יש להציג לבתי המשפט ולכונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) פירוט מלא של כלל הנכסים (ככול וקיימים) ואת נושי החייב, סכומי החובות ומועד היווצרותם. כמו כן, יש להגיש תצהיר הסבכות אשר מפרט את השתלשלות העניינים אשר גרמה לחייב להיות חדל פרעון, מצב בו, כאמור, יש לו יותר התחייבויות מאשר נכסים והוא שוקע בחובות.

כמו כן, ישנם טפסים נוספים על החייב למלא בקפידה לרבות, טופס ויתור על סודיות על מנת שבית המשפט וכונס הנכסים הרשמי, באמצעות המנהל המיוחד, יוכלו לבדוק ולאמת.

כן יש להגיש בקשה מפורטת ככול שניתן לצורך גילוי נאות, יש להגיש מסמכים כגון, פירוט הוצאות והכנסות של שלושת החודשים האחרונים לפני הגשת הבקשה של משק הבית, תלושי שכר של החייב ובן\בת זוגתו, אשר חולקים בית משותף, תחשיב הכנסות והוצאות של משק הבית הכולל בדרך כלל חשבונות ארנונה, חשמל, מים, גז, טלפון, כבלים, הוצאות רפואיות, נסיעות, כלכלה וכו'.

בהתאם להצהרת החייב לגבי הכנסותיו והוצאותיו, מחליט המנהל המיוחד שימונה ע"י בית המשפט, לאמוד נכונה את יכולת החזר לתשלום החודשי וכן לפקח על תיק פשיטת הרגל עד להובלת התיק לסיומו.

מתן צו כינוס לנכסי החייב ומה הוא כולל:

לאחר בדיקת הבקשה ע"י כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט, מתקבל צו כינוס חתום על ידי בית משפט המחוזי המנוי על תיקי פשיטות הרגל בארץ. צו הכינוס הינו כרטיס כניסה להליך פשיטת הרגל. אחד מסעיפי צו הכינוס קובע כל ההליכים כנגד החייב עד למועד מתן הצו מעוכבים. כלומר, הגבלות שהוטלו על החייב כגון עיקול בחשבון בנק, רישום עיקול במטלטלין, הגבלה על רישיון הנהיגה וכו' מעוכבים, כך שנושיי החייב אינם יכולים לרדוף אותו ויש לו הגנה מלאה משך ההליך.

צו תשלומים

סעיף נוסף בצו הכינוס קובע את סכום צו התשלומים החודשי, אותו על החייב ללשלם לקופת הפש"ר אצל כונס הנכסים הרשמי מידי חודש. כאמור, גובה התשלום נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב, ע"י תחשיב כלל הכנסות התא המשפחתי והוצאותיו זאת ע"י כונס הנכסים הרישמי. כאמור הכנ"ר מתחשב בכל ההוצאות השוטפות של החייב לרבות שכר דירה, חשמל, מים, ארנונה, הוצאות של גני ילדים וכו' לעומת הכנסות החייב ובהתחשב בכושר פוטנציאל השתכרותו.

מינוי מנהל מיוחד

הצו הכינוס נקבע אף זהותו של מנהל המיוחד. מנהל מיוחד הינו עו"ד, אשר תפקידו הוא לפקח ולנהל את תיק פשיטת הרגל מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים. המנהל המיוחד הינו מעין זרוע הארוכה של בית המשפט, כמו "קצין בית משפט", אשר מסייע לו לקבל החלטות בכל הקשור לתיק הפש"ר.

בין יתר תפקידיו של המנהל המיוחד הוא לסייע לבית המשפט לבדוק את הסתבכותו הכלכית של החייב, האם נעשתה בתום לב, לבדוק את תביעות החוב שהגישו הנושים ולהכין תוכנית כלכלית\פירעון, בה תינתן המלצה על החזר חובות חודשי, בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב ולאחר מימוש נכסיו (ככול והיו קיימים), זאת בתוך תקופה מוגדרת, תחומה בזמן, אשר בסופה של התוכנית, ינתן צו הפטר.

המנהל המיוחד מקבל את שכרו בהתאם לכללי שכ"ט של מנהלים מיוחדם\נאמנים בפקודת פשיטת הרגל.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל מתנהל בבית משפט מחוזי באמצעות "מנהל מיוחד\נאמן".

היתרון העיקרי אך לא היחיד בהליך פשיטת רגל הוא עיכוב הליכים: עיקולי מטלטלין, עיקולי משכורת, הגבלה על רשיון הנהיגה, כך שכל הליכי הגביה שפעלו כנגד החייב מעוכבים, ובסוף ההליך ניתן לחייב צו הפטר אשר מוחק את כל חובותיו ומאפשר לופתול דף נקי וחדש ללא חובות.

רפורמת כונס הנכסים הרשמי

בהתאם לרפורמה נקבע כי בתוך 18 חודשים מיום צו הכינוס, תוגש תוכנית פרעון למנהל המיוחד, אשר תאפשר לקבוע את צו התשלומים שישלם החייב בתוך תקופה חתומה בזמן, שבסופה, ינתן צו הפטר לחייב.

במהלך 18 החודשים הראשונים החל מיום מתן צו הכינוס, בודק המנהל המיוחד את תום ליבו של החייב בהליך, את יכולת פוטנציאל כושר השתכרותו ובני משפחות, ניהול הוצאות משק הבית, כינוס נכסיו ככל וישנם, הכל על מנת לקבוע את יכולו הכלכלית לשלם צו תשלומים חודשי.

תוכנית הפרעון מעניקה לחייב וודאות מתי יצא מההליך, מראש שבית המשפט מאשר אותה.

עו"ד דנה פלד מומחית בהגשת הבקשה לצו כינוס, ניהול התיק מול מנהל המיוחד ובית המשפט ובחינת תוכנית הפרעון עד בקת צו הפטר.

תחילה, יש להגיש בקשה לפשיטת רגל והמתנה עד למתן צו כינוס. לעיתים יש צורך להגיש בקשה לעיכוב הליכים בתיקי הוצאה לפועל קיימים עד למתן צו הכינוס. על מנת להגיש את הבקשה לצו כינוס ולפתוח בהליכי פשיטת רגל, יש למלא את כל טפסים הנגרשים, להגיש תצהיר הסתבכות מפורט, הוצאות והכנסות משק הבית, מסמכים המאששים את התצהיר ולשלם תשלום אגרה חד פעמי בסך 1,600 ש"ח.

בחלק זה, עו"ד דנה פלד ממליצה להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, על מנת להגיש את כל ה מסמכים הנדרשים על מנת שהבקשה תוגש כראוי ללא תקלות ועם צו תשלומים נמוך ככל שניתן.

לפני הגשת הבקשה, יש לבחון את כל האופציות המשפטיות העומדות בפני החייב, ולבדוק היטב, האם הליך פשיטת רגל מתאים.

במסגרת הכנסת הבקשה, עו"ד דנה פלד, מסייעת בהגשת כל המסמכים, תצהיר מפורט, ובקשה לעיכוב הליכים ככול ויש צורך.

לאחר קבלת צו כינוס

הבקשה לצו כינוס בהליכי פשיטת הרגל מגיעה ישירות לכונס הנכסים הרשמי. לאחר בדיקת הבקשה, כונס הנכסים הרשמי מגיש תגובתו לבית המשפט. תגובתו של הכנ"ר היא בעצם צו הכינוס הכולל את צו התשלומים החודשי הראשוני שנקבע בהתאם להכנסות ולהוצאות שהצהירו בבקשה, כמו כן, נקבע מועד דיון לאחר כ- 18 חודשים, נקבע בצו כי כל הליכי הגביה כנגד החייב מעורכים, וכן נקבעת זהות מנהל המיוחד.

בצו הכינוס מפורטות ההגבלות אשר חלות על החייב במסגרת הליך פשיטת רגל: צו עיכוב יציאה מהארץ, איסור על שימוש בכרטיסי אשראי ושקים, איסור על ייסוד תאגיד וכו'.

יודגש כי כבר בצו הכינוס נקבע מפורשות בסעיף ו' כי ככול שהוטלה הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב, היא מבוטלת, כך שניתן לחדש את רישיון הנהיגה יום לאחר מצו צו הכינוס.

לאחר צו הכינוס כאמור, כל הליכי הגביה כנגד החייב מעוכבים. על לשלוח בדואר רשום + אישור מסירה את צו הכינוס לכל נויו, אשר הצהיר עליהם בבקשה וכן לעדכן את כל תיקי ההוצאה לפועל הרשומים על שמו.

לאחר חצי שנה מיום צו הכינוס, על נושי החייב להגיש תביעת חוב למשרדי המנהל המיוחד. כל הרשמיות מופסקות החל מיום מתן צו הכינוס. תביעת חוב שלא הוגשה מתאפסת.

עד למועד הדיון, המנהל המיוחד מזמן את החייב לחקירה, בודק האם קיימים לחייב נכסים כלשהם, בודקת את הדוחות החודשים שהחייב מגיש, את התנהלותו לפני ההליך ובמהלכו, את הפקדות החודשיות או נוהל משק הבית.

כל הכספים שמשלם החייב לקופת הפש"ר נותרים בקופה ולא מועברים לנושים עד למועד חלוקת דיבידנדים.

למנהל המיוחד סמכות להגיש בקשה להגדלת צו התשלומים החודשי, ככול ודוחותיו אינם ממוסמכים כראוי או שקיימת הכנסה פנויה גבוה. כך גם החייב רשאי להגיש בקשה להקטנת צו התשלומים החודשי מגובה במסמכים ותצהיר מטעמו ככול ומוקטנת הכנסתו.

אל לנו לשכוח כי חלק מתפקידו של המנהל המיוחד, הוא לבדוק את החייב ולפקח עליו, לשים לב לחובת תום הלב שלו במועד הסתבכותו הכלכלית ואף בהליך. ככול והתנהלותו של החייב אינה תמת לב, רשאי המנהל המיוחד, להגיש בקשה לביטול הליכי הפש"ר בכל אחד משלבי ההליך.

תוכנית פירעון וצו הפטר

ל-60 יום לפני מועד הדיון בדבר הכרזתו של החייב כפשוט רגל, מגיש המנהל המיוחד דוח מקיף הכולל תוכנית פרעון בהתאם לרפורמה משך 36 חודשים. התוכנית צריכה להיות מאושרת על ידי בית משפט מחוזי ובכך יינתן הפטר מותנה על להשלמת התשלומים.

ככול והחייב יעוד בצו התשלומים, יהפוך צו ההפטר המותנה לצו חלוט.

לאחר מתן צו הפטר, יש להגישו בכל תיקי ההוצל"פ וליתר הנושים, כך החייב מופטר מכל חובותיו וניתנת לו אפשרות לפתוח בחיים חדשים נקיים ללא חובות כלל.

לבדיקת תיקים' בכונס הרשמי לחץ כאן.

לייעוץ עם עו"ד דנה פלד: 050-5732660

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל