הליך פשיטת רגל

תוכן העמוד:

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את חובותיו והוא חדל פרעון.

אדם שנמצא בהליך פשיטת רגל, לאחר שניתן לו צו כינוס ע"י בית המשפט, בעצם נמצא בסטאטוס משפטי, אשר מקנה לו הגנה מפני בעלי החוב שלו מטעם בית המשפט.

קיומו של סטאטוס משפטי הנקרא פשיטת רגל נועד לסייע לחייב בשתי מטרות עיקריות, הראשונה, לסלק את חובותיו תוך הגנה של בית המשפט מפני נושיו או רשויות אחרות להם הוא חייב כספים, והשנייה להחזיר חובותיו בצורה מסודרת ואופן הגיוני בהתאם בחוק. למשל: קיימים חובות בסדר דין קדימה שיוחזרו ראשונים ורק לאחר סילוק אותם חובות, יוחזרו יתר החובות. בנוסף, החובות יוחזרו בצורה שווה לכל הנושים ללא העדפת מי מהם על פני האחר.

 

מי יכול להגיש בקשה להליך פשיטת רגל?

כל צד מעורב בעניין יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל לאדם פרטי, קרי, החייב שברצונו לעשות סדר בחייו, להפסיק את רדיפת הנושים אחריו, את הריביות הגדלות בבנקים או בתיקי הוצאה לפעול. כמו כן, נושה (אדם או חברה או רשות כלשהי שזכאים לקבל סכום כסף מסוים מגורם אחר) ויודע כי לחייב קיימים נכסים, אשר בית המשפט יכול לסייע לו במימושם ולהשיב לו את הכספים שהחייב חב לו.

 

תנאים להגשת בקשה להליך פשיטת רגל

חובות החלות על החייב ממתן מועד צו הכינוס:

לחייב הגנה משמעותית מנושיו בהליך, ואולם קיימות לו חובות, אשר מוטלות עליו בהליך ואף יכולות לסייע לו להתחיל אורח חיים כלכלי נכון, אשר ירגיל אותו להתנהל נכון בצורה כלכלית נכונה, יגביל אותו ביכולת יצירת חובות חדשים ויחזיר אותו למסלול נורמטיבי תקין, בו יוכל החייב להמשיך אף לאחר יציאתו מההליך המשפטי.

על החייב לשלם את התשלום החודשי לקופת הפש"ר בהתאם לצו התשלומים החודשי שנקבע לו ע"י בית המשפט בצו הכינוס. על החייב להקפיד ולשלם את צו התשלומים החודשי באופן עקבי ומסודר ולא ליצור חובות או פיגורים בתשלום בקופת הפש"ר.

בנוסף, על החייב להגיש מידי חודשיים דוח המפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו החודשיות של התא המשפחתי, קרי של כל משק הבית וכן לצרף לדוח אסמכתאות המאששות את הדוח.

כמו כן, על החייב להגיע לחקירה שיוזמן אצל המנהל המיוחד, לשתף פעולה בחקירה, בגילוי מלא, המצאת כל המסמכים הנדרשים (הנוספים) שהוא נדרש מהמנהל המיוחד ו/או מכונס הנכסים הרשמי.

ככול והחייב יבצע את חובותיו בהליך כהלכה, כך דרכו לקבלת צו הפטר תהיה קלה יותר. אי עמידה בחובות אילו, קרי אי מילוי דוחות דו חודשיים, או פיגור בתשלומים לקופת הפש"ר, עלול להביא לביטול ההליך.

חרף האמור לעיל, בשנים האחרונות נראה שמגמת כונס הנכסים הרשמי, והרפורמה שבוצעה, מעט מאוד הליכי פשיטת רגל מגיעים לביטול. קיימת התחשבות במצבם של החייבים, וניתנת להם אפשרות לתקן מחדלים באים קיימים לפני ביטול ההליך.

יודגש כי מאז הרפורמה שיצאה לפועל על ידי כונס הנכסים הרשמי בספטמבר 2013, קיימת וודאות מסויימת בעניין המועד של סיום ההליך, בהינתן כי החייב קיים את כל התנאים ושיתף פעולה עם דרישותיו של ההליך בכללותו.

לסיום, אציין כי קיימים מספר רב של חייבים שנפלטו מההליך הואיל ולא היו מיוצגים ע"י עו"ד בהליך מסיבות שונות ובעיקר מחוסר מידע כיצד להתנהל נכון בהליך.

על כן, קיימת חשיבות עליונה בייצוג וליווי משפטי בהליך פשיטת הרגל ע"י עו"ד מומחה בתחום, עד לסופו על מנת להצליח בהליך בצורה האופטימאלית, המהירה והבטוחה לצו הפטר ולפתיחת חיים חדשים.

ישנם מספר שלבים מרכזיים בהליך פשיטת הרגל של אדם פרטי. פנייה לעורך דין תסייע לכם להבין את כל השלבים של הליך פשיטת רגל כדי להחזיר את החיים שלכם חזרה לשגרה.

 

השלבים בהליך פשיטת רגל

 

תחילה, יש להציג לבתי המשפט ולכונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) פירוט מלא של כלל הנכסים (ככול וקיימים) ואת נושי החייב, סכומי החובות ומועד היווצרותם. כמו כן, יש להגיש תצהיר הסבכות אשר מפרט את השתלשלות העניינים אשר גרמה לחייב להיות חדל פרעון, מצב בו, כאמור, יש לו יותר התחייבויות מאשר נכסים והוא שוקע בחובות.

כמו כן, ישנם טפסים נוספים על החייב למלא בקפידה לרבות, טופס ויתור על סודיות על מנת שבית המשפט וכונס הנכסים הרשמי, באמצעות המנהל המיוחד, יוכלו לבדוק ולאמת.

כן יש להגיש בקשה מפורטת ככול שניתן לצורך גילוי נאות, יש להגיש מסמכים כגון, פירוט הוצאות והכנסות של שלושת החודשים האחרונים לפני הגשת הבקשה של משק הבית, תלושי שכר של החייב ובן\בת זוגתו, אשר חולקים בית משותף, תחשיב הכנסות והוצאות של משק הבית הכולל בדרך כלל חשבונות ארנונה, חשמל, מים, גז, טלפון, כבלים, הוצאות רפואיות, נסיעות, כלכלה וכו'.

בהתאם להצהרת החייב לגבי הכנסותיו והוצאותיו, מחליט המנהל המיוחד שימונה ע"י בית המשפט, לאמוד נכונה את יכולת החזר לתשלום החודשי וכן לפקח על תיק פשיטת הרגל עד להובלת התיק לסיומו.

 

מתן צו כינוס לנכסי החייב ומה הוא כולל:

לאחר בדיקת הבקשה ע"י כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט, מתקבל צו כינוס חתום על ידי בית משפט המחוזי המנוי על תיקי פשיטות הרגל בארץ. צו הכינוס הינו כרטיס כניסה להליך פשיטת הרגל. אחד מסעיפי צו הכינוס קובע כל ההליכים כנגד החייב עד למועד מתן הצו מעוכבים. כלומר, הגבלות שהוטלו על החייב כגון עיקול בחשבון בנק, רישום עיקול במטלטלין, הגבלה על רישיון הנהיגה וכו' מעוכבים, כך שנושיי החייב אינם יכולים לרדוף אותו ויש לו הגנה מלאה משך ההליך.

צו תשלומים

סעיף נוסף בצו הכינוס קובע את סכום צו התשלומים החודשי, אותו על החייב ללשלם לקופת הפש"ר אצל כונס הנכסים הרשמי מידי חודש. כאמור, גובה התשלום נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב, ע"י תחשיב כלל הכנסות התא המשפחתי והוצאותיו זאת ע"י כונס הנכסים הרישמי. כאמור הכנ"ר מתחשב בכל ההוצאות השוטפות של החייב לרבות שכר דירה, חשמל, מים, ארנונה, הוצאות של גני ילדים וכו' לעומת הכנסות החייב ובהתחשב בכושר פוטנציאל השתכרותו.

מינוי מנהל מיוחד

הצו הכינוס נקבע אף זהותו של מנהל המיוחד. מנהל מיוחד הינו עו"ד, אשר תפקידו הוא לפקח ולנהל את תיק פשיטת הרגל מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים. המנהל המיוחד הינו מעין זרוע הארוכה של בית המשפט, כמו "קצין בית משפט", אשר מסייע לו לקבל החלטות בכל הקשור לתיק הפש"ר.

בין יתר תפקידיו של המנהל המיוחד הוא לסייע לבית המשפט לבדוק את הסתבכותו הכלכית של החייב, האם נעשתה בתום לב, לבדוק את תביעות החוב שהגישו הנושים ולהכין תוכנית כלכלית\פירעון, בה תינתן המלצה על החזר חובות חודשי, בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב ולאחר מימוש נכסיו (ככול והיו קיימים), זאת בתוך תקופה מוגדרת, תחומה בזמן, אשר בסופה של התוכנית, ינתן צו הפטר.

המנהל המיוחד מקבל את שכרו בהתאם לכללי שכ"ט של מנהלים מיוחדם\נאמנים בפקודת פשיטת הרגל.

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל מתנהל בבית משפט מחוזי באמצעות "מנהל מיוחד\נאמן".

היתרון העיקרי אך לא היחיד בהליך פשיטת רגל הוא עיכוב הליכים: עיקולי מטלטלין, עיקולי משכורת, הגבלה על רשיון הנהיגה, כך שכל הליכי הגביה שפעלו כנגד החייב מעוכבים, ובסוף ההליך ניתן לחייב צו הפטר אשר מוחק את כל חובותיו ומאפשר לופתול דף נקי וחדש ללא חובות.

רפורמת כונס הנכסים הרשמי

בהתאם לרפורמה נקבע כי בתוך 18 חודשים מיום צו הכינוס, תוגש תוכנית פרעון למנהל המיוחד, אשר תאפשר לקבוע את צו התשלומים שישלם החייב בתוך תקופה חתומה בזמן, שבסופה, ינתן צו הפטר לחייב.

במהלך 18 החודשים הראשונים החל מיום מתן צו הכינוס, בודק המנהל המיוחד את תום ליבו של החייב בהליך, את יכולת פוטנציאל כושר השתכרותו ובני משפחות, ניהול הוצאות משק הבית, כינוס נכסיו ככל וישנם, הכל על מנת לקבוע את יכולו הכלכלית לשלם צו תשלומים חודשי.

תוכנית הפרעון מעניקה לחייב וודאות מתי יצא מההליך, מראש שבית המשפט מאשר אותה.

עו"ד דנה פלד מומחית בהגשת הבקשה לצו כינוס, ניהול התיק מול מנהל המיוחד ובית המשפט ובחינת תוכנית הפרעון עד בקת צו הפטר.

תחילה, יש להגיש בקשה לפשיטת רגל והמתנה עד למתן צו כינוס. לעיתים יש צורך להגיש בקשה לעיכוב הליכים בתיקי הוצאה לפועל קיימים עד למתן צו הכינוס. על מנת להגיש את הבקשה לצו כינוס ולפתוח בהליכי פשיטת רגל, יש למלא את כל טפסים הנגרשים, להגיש תצהיר הסתבכות מפורט, הוצאות והכנסות משק הבית, מסמכים המאששים את התצהיר ולשלם תשלום אגרה חד פעמי בסך 1,600 ש"ח.

בחלק זה, עו"ד דנה פלד ממליצה להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, על מנת להגיש את כל ה מסמכים הנדרשים על מנת שהבקשה תוגש כראוי ללא תקלות ועם צו תשלומים נמוך ככל שניתן.

לפני הגשת הבקשה, יש לבחון את כל האופציות המשפטיות העומדות בפני החייב, ולבדוק היטב, האם הליך פשיטת רגל מתאים.

במסגרת הכנסת הבקשה, עו"ד דנה פלד, מסייעת בהגשת כל המסמכים, תצהיר מפורט, ובקשה לעיכוב הליכים ככול ויש צורך.

לאחר קבלת צו כינוס

הבקשה לצו כינוס בהליכי פשיטת הרגל מגיעה ישירות לכונס הנכסים הרשמי. לאחר בדיקת הבקשה, כונס הנכסים הרשמי מגיש תגובתו לבית המשפט. תגובתו של הכנ"ר היא בעצם צו הכינוס הכולל את צו התשלומים החודשי הראשוני שנקבע בהתאם להכנסות ולהוצאות שהצהירו בבקשה, כמו כן, נקבע מועד דיון לאחר כ- 18 חודשים, נקבע בצו כי כל הליכי הגביה כנגד החייב מעורכים, וכן נקבעת זהות מנהל המיוחד.

בצו הכינוס מפורטות ההגבלות אשר חלות על החייב במסגרת הליך פשיטת רגל: צו עיכוב יציאה מהארץ, איסור על שימוש בכרטיסי אשראי ושקים, איסור על ייסוד תאגיד וכו'.

יודגש כי כבר בצו הכינוס נקבע מפורשות בסעיף ו' כי ככול שהוטלה הגבלה על רישיון הנהיגה של החייב, היא מבוטלת, כך שניתן לחדש את רישיון הנהיגה יום לאחר מצו צו הכינוס.

לאחר צו הכינוס כאמור, כל הליכי הגביה כנגד החייב מעוכבים. על לשלוח בדואר רשום + אישור מסירה את צו הכינוס לכל נויו, אשר הצהיר עליהם בבקשה וכן לעדכן את כל תיקי ההוצאה לפועל הרשומים על שמו.

לאחר חצי שנה מיום צו הכינוס, על נושי החייב להגיש תביעת חוב למשרדי המנהל המיוחד. כל הרשמיות מופסקות החל מיום מתן צו הכינוס. תביעת חוב שלא הוגשה מתאפסת.

עד למועד הדיון, המנהל המיוחד מזמן את החייב לחקירה, בודק האם קיימים לחייב נכסים כלשהם, בודקת את הדוחות החודשים שהחייב מגיש, את התנהלותו לפני ההליך ובמהלכו, את הפקדות החודשיות או נוהל משק הבית.

כל הכספים שמשלם החייב לקופת הפש"ר נותרים בקופה ולא מועברים לנושים עד למועד חלוקת דיבידנדים.

למנהל המיוחד סמכות להגיש בקשה להגדלת צו התשלומים החודשי, ככול ודוחותיו אינם ממוסמכים כראוי או שקיימת הכנסה פנויה גבוה. כך גם החייב רשאי להגיש בקשה להקטנת צו התשלומים החודשי מגובה במסמכים ותצהיר מטעמו ככול ומוקטנת הכנסתו.

אל לנו לשכוח כי חלק מתפקידו של המנהל המיוחד, הוא לבדוק את החייב ולפקח עליו, לשים לב לחובת תום הלב שלו במועד הסתבכותו הכלכלית ואף בהליך. ככול והתנהלותו של החייב אינה תמת לב, רשאי המנהל המיוחד, להגיש בקשה לביטול הליכי הפש"ר בכל אחד משלבי ההליך.

תוכנית פירעון וצו הפטר

ל-60 יום לפני מועד הדיון בדבר הכרזתו של החייב כפשוט רגל, מגיש המנהל המיוחד דוח מקיף הכולל תוכנית פרעון בהתאם לרפורמה משך 36 חודשים. התוכנית צריכה להיות מאושרת על ידי בית משפט מחוזי ובכך יינתן הפטר מותנה על להשלמת התשלומים.

ככול והחייב יעוד בצו התשלומים, יהפוך צו ההפטר המותנה לצו חלוט.

לאחר מתן צו הפטר, יש להגישו בכל תיקי ההוצל"פ וליתר הנושים, כך החייב מופטר מכל חובותיו וניתנת לו אפשרות לפתוח בחיים חדשים נקיים ללא חובות כלל.

לבדיקת תיקים' בכונס הרשמי לחץ כאן.

 

היתרונות בהליך פשיטת רגל

התנאים להגשת בקשה פשיטת רגל

בסיטואציה בה אנשים נקלעים לחובות, הם נכנסים למצוקה ולחרדה מה באפשרותם לעשות, זאת מחוסר ידיעה כי קיים בחוק הישראלי פתרון מדהים, של הליך מפשטי, אשר מסייע לאנשים שנקלעו לחובות לצאת ממנו בצו הפטר.

למרות שקיימים תיקי הוצאה לפעול רבים, אשר גוררים ריביות, עיקולים, הגבלות וכו', קיים הליך משפטי מצוין הנקרא הליך פשיטת רגל. הליך פשיטת הרגל מיטייב מאוד עם החייבים שכן מסייע להם לצאת מהמצב הכלכלי הדחוק, מאפשר להם שקט ואפשרות להתפרנס בכבוד יחד עם תשלום אחד כולל קופת הפש"ר.

ברגע שהחייב מגיש בעזרת עורך דינו בקשה לצו כינוס במסגרתה יוכרז החייב כפשוט רגל, כל הליכי הגביה שהיו קיימים בהוצאה לפועל או שיהיו אמורים להתחיל בתוך תקופה קצרה מעוכבים. מדובר בהליך מצויין אשר מהווה מסגרת משפטית המעניקה הגנה לחייב וכן מונעת ממנו את הסבל, הפחד והרדיפה של הנושים.

במסגרת הליך פשיטת רגל, העיקולים שנרשמו על חשבונות הבנק של החייב או על משכורתו, יעוכבו, ההגבלות שהוטלו על רישיון הנהיגה או שיוטלו בעתיד במסגרת תיקי הוצאה לפועל שיפתחו בשל אי עמידה בהחזר תשלומים, תבוטל וכן אף ניתן יהיה לנהל חשבון בנק ביתרה (אומנם ללא כרטיסי אשראי וללא שקים, זאת על מנת להרגיל את החייב להתחיל לחיות בהתאם לרווחיו ולא לציור חובות חדשים).

כמה הטבות קיימות בהליך פשיטת הרגל?

בהליך פשיטת רגל, לא רק שההגבלות שהוטלו או יוטלו במסגרת הוצאה לפועל יוסרו, אלא ישנם יתרונות רבים אחרים בהליך פשיטת הרגל:

 1. במסגרת הרפורמה בהליך פשיטת הרגל, לאחר בדיקת כל הנתונים, החובות, הכנסות והוצאות של החייב והתא המשפחתי שלו, המנהל המיוחד (עו"ד אשר מונה ע"י בית המשפט לפקח ולנהל את תיק הפש"ר), מציע תוכנית פירעון שקולה, אשר החייב יעמוד בה לתקופת זמן מוגדרת, קצובה בזמן, אשר בסופה, יזכה לקבל צו הפטר, דבר שלא היה קיים עד כה במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
 2. הריביות שנושים גבו מהחייבים מופסקות וגובה החוב נקבע באופן סופי. במסגרת הוצאה לפועל, הריביות אינן מפסיקות, והחובות לעיתים קרובות מכפילים את עצמם ומקבלים ממדים לא פרופורציונאלים עם השנים.
 3. לא קיימת כל דרישה לתשלום שלושה אחוזים מגובה החובות, כפי שקיים באיחוד תיקים, במסגרת הוצאה לפועל.
 4. לא קיימת כל רדיפה של נושים אחרי החייב. לחייב יש שקט נפשי שלא ינקשו לו בדלת ויעקלו רכוש מביתו. משכורותו מופקדת לחשבון הבנק שלו ואין לו כל חשש לעיקולה. קיים לחייב רישיון נהיגה, הוא הוא עצמאי ויכול לנהל את חייו באופן נורמטיבי ללא תלות באחר.

 צו הפטר בפשיטת רגל

 1. אחד היתרונות הכי טובים בהליך פשיטת ברגל הוא סיומו. כאשר חייב, סיים את ההליך, והוא מתחיל חיים חדשים, דף חדש, ללא כל חובות, ללא תחושת רדיפה, או של רגשות אשמה, זוהי התחושה הטובה ביותר שחייב יכול להרגיש משך חייו. סופיות ההליך נותנת תקווה לחייבים, כי הם יכולים לצאת מהמצב הכלכלי הדחוק לו הם נקלעו, ויש סיכוי, קיים כזה, שהם יחזרו לחיים נורמטיבים, רגילים, יוכלו לצאת לחופשות לחוץ לארץ (לחו"ל), לרכוש נכסים בעתיד, לפתוח עסקים בעתיד וכו'.
 2. עוד יתרון בולט בהליך פשיטת הרגל הוא היכולת להגיע להסדר נושים בכת עת הבליך פשיטת הרגל. פקודת פשיטת הרגל מקנה לחייב את היכולת להציע הסדר נושים להן פני מתן צו כינוס, הן לאחריו, הן לפני הכרזתו כפושט רגל וכן לאחר ההכרזה, הן לפני צו הפטר, קרי בכל אחד משלבי ההליך ובכל עת, כך שישלם חלק מחובותיו ויסיים את הליך בהסדר כפוף להסכמת הנושים ולאישור בית המשפט. גם במקרה כזה יתקבל צו הפטר לחייב, כלומר צו שפוטר אותו מכל חובותיו שנוצרו לפני מתן צו הכינוס כלפי אותם נושים בהסדר. בדר"כ צו הפטר אינו פוטר מחובות שהם אינם ברי תביעה בפשיטת רגל קרי, חוב למזונות, חוב קנס למדינה, חוב שנוצר ע"י מרמת החייב.
 3. יודגש כי יתרון נוסף ולא פחות משמעותי, הוא לאחר קבלת צו הפטר, אין לחייב כל הגבלה בשימוש בכרטיס אשראי, ייסוד תאגיד וכדומה.

היתרונות של הליך פשיטת הרגל כלפי נושים

גם אם אתם נושים של חייב, והוא הגיש בקשה לפשיטת רגל, או שאתם הגשתם בקשה להכריז על חייב כפושט רגל, גם לכם קיימים לא מעט יתרונות בהליך זה.

אחד היתרונות הבולטים בהליך הוא הביטחון שיש לנושים בהליך לקבלת סכומים מסויימים מהחוב, וזאת ללא העדפה של נושה אחד על פני השני .

בנוסף, לנושים קיים ביטחון בהליך הואיל ובית המשפט וכונס הנכסים הרשמי מפקחים על החייב, כך שהוא לא יכול להבריח נכסים לאחר מועד צו הכינוס. אף אם החייב הבריח נכס כלשהוא שנתיים טרם מועד צו הכינוס, רשאי המנהל המיוחד להגיש בקשה ל"ביטול הענקה", קרי הנאמן מחזיר את הנכס שהוברח למצבת הנכסים של החייב לתוך הליך פשיטת הרגל, כך שנושי החייב נהנים ממימושו המלא. לציין כי אם החייב הבריח נכס בין שנתיים לעשר שנים לפני מועד צו הכינוס, יוכל החייב למנוע את ביטול הענקה שיבקש המנהל המיוחד, אם יוכיח החייב שבמועד העברת הנכס, היה החייב כשר פרעון, קרי, היו לו יותר נכסים מהתחייבויות.

יצויין כי הליך פשיטת הרגל, אינו מתאים לכל אדם, ויש לבדוק את התמונה הכוללת של מצבת הנכסים והחובות שלו. יש לשקול את היתרונות והחסרונות של ההליך ולהבין את ההשלכות התיעודיות בעניין, כך שכל מקרה לגופו.

לציין כי הליך פשיטת הרגל הינו הליך שאינו קצר במיוחד, בעל שלבים רבים, טעון מאוד וזאת למרות הרפורמה, עדין עד לקבלת צו הפטר לעיתים עוברות כמה שנים, לפיכך, אני ממליצה על פנייה לעורך דין פשיטת רגל אשר יבצע ייעוץ, ליווי וייצוג שהמתמחה בתחום. עו"ד אשר יוכל לנהל באופן מקצועי, ואחראי את כל ההליך מול כל הגורמים, קרי, המנהל המיוחד, הכנ"ר –כונס הנכסים הרשמי, בתי המפשט ואף מול הנושים עד לקבלת צו הפטר לחייב.​

ביטול הליכי פשיטת רגל

בהתאם לסעיף 118 לפקודת פשיטת הרגל, לבית המשפט מוקנית הסמכות להכריז על ביטול הליכי פשיטת רגל טרם סיומו והשבת מצבו של החייב כפי שהיה עובר לפתיחת ההליך, בנסיבות ספציפיות:

 1. בית המשפט נוכח לדעת שלא היה צורך בהכרזת פשיטת הרגל בעניינו של אדם;
 2. החייב פרע את חובותיו במלואם;
 3. החייב עשה ניצול לרעה של הליכי פשיטת הרגל;
 4. ביטול הכרזת פשיטת הרגל לבקשתו של אדם.

ביטול הליכי פשיטת רגל יתכן גם במצב שבו הושג הסדר פשרה בין החייב לנושיו והוא אושר ע"י בית המשפט שבמקביל לזה, יתן צו המורה על ביטול הליך פשיטת הרגל. דבר מתן צו בית המשפט המורה על ביטול הליכי פשיטת הרגל יפורסם בעיתון יומי וברשומות.

מתי בדרך כלל תבוטל פשיטת הרגל?

הסיבה הנפוצה יותר למחיקת בקשת פשיטת רגל נעוצה במעשיו של חייב שניצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל. התנהלות זו מגולמת בחוסר תום לבו של החייב והפרת התחייבויותיו נכון למועד בו נולדו חובותיו ו/או במהלך ההליך, למשל כתוצאה של מעשה תרמית ו/או הימורים ו/או התנהלות בלתי כשרה של החייב המתבטאת, למשל, באי-כיבוד צו התשלומים, אי-תשלום לקופת הכינוס, אי-הגשת דו"ח תקופתי וכיוצא באלה מעשים ו/או מחדלים. יתכן ביטול ההליך גם לאור סירוב החייב להשתלב במעגל התעסוקה ולהיטיב את מצבו, ומשכך בית המשפט אינו רואה בו עוד כמי שזכאי ליהנות מן היתרונות בחסות הליך פשיטת הרגל.

 מה לעשות נגד ביטול הליכי פשיטת רגל?

ביטול הליך פשיטת הרגל יהא למורת רוחו של החייב, שמטבע הדברים, אינו מעוניין בביטול כלל ועיקר, הואיל ומדובר כאמור בהשבתו אל מצבו כפי שהיה טרם ההליך, הלכה למעשה, כאשר הוא שוב נרדף ע"י מערכת ההוצאה לפועל ונתון תחת הסנקציות מטעמה.

כנגד החלטת הביטול יוכל החייב להגיש ערעור לבית המשפט העליון, באמצעות עו"ד דנה פלד לה המומחיות ההכרחית בהליך פשיטת הרגל לרבות ביטולו בנסיבות שונות, והיכולת המקצועית להתמודד עם החלטת בית המשפט לבטל את הליך פשיטת הרגל, לתקוף אותה ולאפשר לחייב לשוב וליהנות מן ההגנות מכוחו.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
​הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button