פירוק חברה

תוכן העמוד:

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן של פירוק של עשרות חברות, מינוי שהתבצע ע"י בתי המשפט המחוזיים וכונס הנכסים הרשמי.

בנוסף, עו"ד דנה פלד ביצעה מאות פירוקים מרצון של חברות בהליך חיצוני ללא בית משפט, כך שיש לה את הניסיון, המקצוענות והמומחיות בעניין.

 

פירוק חברה – הסיבות האפשרויות

 • פירוק מרצון.
 • פירוק ע"י בית משפט.
 • פירוק מן הצדק ומן היושר.

 

פירוק חברה בע"מ ע"י בית משפט

כאשר חברה הינה חדלת פירעון, קרי אין ביכולתה להחזיר את ההתחייבויות שיצרה, כפי שקיים הליך דומה לאדם הנקרא הליך פשטת רגל , היא רשאית להתפרק.

בדין נקבע כי חברה יכולה להתחיל בהליך פירוק בהתאם לארבע עילות:

 1. החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפרוק בידי בית המשפט.
 2. החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שאוגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה.
 3. חדלות פירעון.
 4. מן הצדק ומן היושר.

הליך של פירוק בידי בית המפשט מתחיל בהגשת בקשת פירוק לבית המשפט המחוזי בלבד. הגשת הבקשה יכולה להיות מוגשת ע"י החברה עצמה, נושיה או עובדיה. אף בעל המניות יכול להגיש אותה לבית המשפט בנסיבות מצומצמות.

ככול וקיימת אחת מארבע העילות, ולאחר שקילת העניין, יחליט בית המשפט האם ליתן צו פירוק זמני לחברה והאם למנות מפרק זמני לשמירה על נכסי החברה.

בהינתן צו פירוק לחברה, כל הליכי הגביה כנגד החברה מעוכבים. קרי, נושים אינם יכולים לתבוע את החברה, לפעול באמצעות גביה או לממש נכסים.

מפרק החברה מבצע הערכה בדבר מצבה הכלכלי של החברה והנסיבות לכישלונה. ככול שאין נסיבות מיוחדות, מתמנה המפרק הזמני למפרק קבוע ע"י בית המשפט. תפקידו של המפרק הקבוע הינו לכנס את נכסי החברה על מנת להגדיל את קופת הפירוק ולאחר אישור בית המשפט לחלק את הכספים באופן שוויוני לנושים ובכך יסתיים הליך הפירוק.

החברה ממשיכה להתקיים כאשיות משפטית נפרדת גם אם היא בהליך הפירוק. כל האורגנים של החברה מוחלפים ע"י המפרק עד לסיום הליך הפירוק. לאחר חיסול החברה, אין אפשרות לתבוע אותה.

 

איך מפרקים חברה בע"מ

חיסול חברה, או פירוק חברה בע"מ, יעשה באמצעות פירוקה מרצון או באמצעות בית המשפט, לבקשת בעלי המניות, נושיה או עובדיה.

 

סוגי פירוק חברה בע"מ

חברה תפורק מרצונה כאשר הסתיימה התקופה הקבועה בתקנון לקיומה, מאחר שאינה יכולה להמשיך בעסקיה, או בהחלטתה המיוחדת. בפירוק ע"י בעלי המניות הדירקטורים יחתמו על תצהיר כושר פירעון, החברה תכנס אסיפה כללית במהלכה תתקבל החלטת הפירוק ותיקבע זהות המפרק. פרוטוקול האסיפה יועבר לרשם החברות עם אישור מינוי המפרק ודבר הפירוק יפורסם בעיתון וברשומות. המפרק יפעל לכינוס הנכסים ויעביר לרשם החברות דו"ח. אישור רשם החברות יהווה פירוק של החברה. פירוק חברה בע"מ ע"י נושים יעשה בזימון אסיפת בעלי המניות ואסיפת נושים שדבר התכנסותן יפורסם בעיתון 21 ימים קודם לכן. במעמד האסיפה יוגשו דו"ח מצב עסקי ותביעות החוב וימונה מפרק שיכנס את נכסי החברה, יסלק חובותיה ויגיש דו"ח לרשם החברות, ואז תחוסל החברה.

חברה תפורק ע"י בית המשפט בהתקיים אחת מהעילות הבאות:

 1. החברה חדלת פירעון ואינה מסוגלת להמשיך בפעילותה;
 2. החברה קיבלה החלטה כי הפירוק יעשה ע"י בית המשפט;
 3. החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה מהתאגדותה או הפסיקה את עסקיה למשך שנה;
 4. פירוק מן הצדק ומן היושר – למשל, סכסוך שאינו מאפשר את המשך הפעילות.

בעל העניין בפירוק יגיש לבית המשפט המחוזי בקשת פירוק ועותק לכונס הרשמי. בית המשפט ימנה לחברה מפרק זמני עד החלטתו בנוגע לצו פירוק או מינוי מפרק קבוע. עם קבלת צו פירוק יעוכבו ההליכים נגד החברה והכונס יפעל לכינוס אסיפות נושים ובעלי מניות כדי להציע מועמד לתפקיד מפרק קבוע לו יוקנו סמכויות למימוש נכסי החברה ופירעון חובותיה לפי קדימויות תביעות החוב בפיקוח בית המשפט ובאישורו ינתן צו לחיסול החברה.

 

כמה זמן נמשך ההליך?

פירוק חברה ימשך כמספר חודשים עד מספר שנים, כתלות במורכבות הפירוק בנסיבותיה של החברה. מכל מקום, באיש המקצוע שילווה אתכם טמונות השלכות רוחביות על תוצאות ההליך וישנה חשיבות מהותית לליווי מקצועי בפירוק. עו"ד דנה פלד מנוסה בפירוק חברות תוך הבנת החוק ויישומו בתבונה וביסודיות.

 

פירוק חברה – חלוקת נכסים

חלוקת נכסים מתבצעת באופן שוויוני ובהתאם לדין:

 1. שעבוד ראשון – שעבוד הגובר על כל השעבודים האחרים. בדר"כ לטובת רשויות המס על מקרקעין.
 2. שעבוד קבוע – כגון משכון ספציפי. הנכס יוצא ממסת הנכסים של קופת הפירוק.
 3. שעבוד מיוחד – כגון עיכבון, זיקה לנכס, הערת אזרה לטובת שלטונות המס, פקודת המיסים (גביה).
 4. הוצאות הליך פירוק – כל העלויות של הפירוק לרבות מימוש נכסים, שכר טרחק המפרק, הוצאות משפט.
 5. חובות בדין קדימה – חובות כגון שכר עבודה לעובדים, מיסים עירוניים, דמי שכירות של שנה לפני תחילת הפירוק.
 6. שעבוד צף – נובע מתניה בחוזה שהצדדים מגדירים כנכסים שעלים חל השעבוד הצף. אם שעבוד צף "מתגבש" הוא הופך לשעבוד קבוע, והנושה יכול לממש את אותם נכסים. שעבוד צף מתגבד במועד הגשת בקשת הפירוק.
 7. חובות רגילים – קרי כול החובות של הנושים הרגילים שאינם מובטחים.
 8. בעלי המניות – ככול ונותרו כספים בקופת הפירוק, הכספים יחולקו לבעלי המניות לפי חלקם היחסי בחברה.

בנוסף, קיים עקרון השוויון בהליך כך בין הנושים באותה דרגה, הכספים יחולקו באופן יחסי לשיעור החוב שהיה בידי כל אחד מהם. למשל: קיימים 2 מליון שקים לקופת הפירוק, וסך החובות לנושים רגילים הינו 20 מיליון ש"ח. כל נשה יקבל 10 % מהחוב המקורי של החברה כלפיו, לא משנה מתי נוצר החוב, מי סוג הנושה וכו'.

 

פירוק חברה מרצון:

תחילה, אציין כי הליך של פירוק מרצון הינו הליך מחוץ לכותלי בית המשפט ונעשה מול רשם החברות בלבד. קיימים מקרים בהם בית המפשט מעורך בפירוק מרצון, אולם בדר"כ המידה מועטה.

חברה רשאית להתפרק מרצונה ככול והיא כשרת פירעון. לרוב הואיל ובעלי המניות שלה רוצים להשקיע את הונם במקום אחר ולהתחיל בדרך חדשה.

 

סדר חלוקת הנכסים בפירוק מרצון הינה לפני עקרו השוויון ובהתאם לדין.

 • על מנת להתחיל את ביצוע פירוק החברה מרצון יש להגיש לרשם החברות " תצהיר כושר פירעון", זהו תצהיר של הדירקטורים בחברה, המצהירים כי החברה כשרת פירעון, קרי מסוגלת לפרוע את כל חובותיה בתוך שנה מיום תחילת הפירוק. ההצהרה צריכה להיות חתומה ע"י רוב הדירקטורים.
 • לאחר קבלת התצהיר ברשם החברות, סטאטוס החברה ברשם החברות משתנה ל"לקראת פירוק".
 • כעת, יש לכנס אסיפה כללית של בעלי המניות, בה תינתן החלטה על פירוק מרצון. 21 יום לפחות לפני מועד אסיפה כללית של בעלי המניות, יש לשלוח לבעלי המניות הודעה על כינוס אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה על פירוק החברה מרצון.
 • כינוס אסיפה כללית בה מתקבלת החלטה על פירוק מרצון וכן מינוי מפרק.
 • לאחר קבלת ההחלטה באסיפה הכללית של בעלי המניות, יש להודיע לרשם החברות על העניין, זאת בתוך 21 יום ממינוי המפרק.
 • לאחר מכן, יש לפרסם את דבר פירוק הרה מרצון ברשומות, זאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה על פירוק החברה באסיפה הכללית.
 • רשם החברות ישנה את סטאטוס החברה ל "פירוק מרצון" לאחר קבלת ההודעה על החלטת האסיפה הכללית לפירוק מרצון ומינוי מפרק.
 • לאחר מכן, המפרק מנוי על כינוס נכסי החברה, סילוק החובות ושליחת הודעות לבעלי המניות על כינוס אסיפה כללית סופית ופרסום העניין ברשומות.
 • לאחר מכן, המפרק מגיש דוח סופי לרשם החברות.
 • לאחר קבלת הדוח הסופי של המפרק, רשם החברות ירשום את החברה כ"חברה מפורקת", ולאחר שלושה חודשים החברה תחשב מחוסלת.

 

פירוק חברה על ידי עובדים

פירוקה של חברה יכול להיעשות בשתי דרכים עיקריות:

 • פירוק מרצון – על ידי בעלי החברה.
 • פירוק על ידי בית המשפט – בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט יכול להיות מוגש על ידי מספר גורמים: בעלי המניות בחברה, נושי החברה או עובדי החברה.

משכך, כאשר אנו מדברים על פירוק חברה על ידי עובדים הכוונה הינה לבקשה של עובדי החברה לפירוק החברה לבית המשפט המוסמך לדון בבקשת הפירוק בהתאם למחוז בו נמצאה משרדה הרשום של החברה או המחוז בו מתרכזת עיקר פעילותה של החברה.

 

באילו מצבים מתבצע פירוק חברה על ידי העובדים

אחד העילות המרכזיות לפירוק חברה חדלות פירעון, קרי – לחברה אין אפשרות לפרוע את חובותיה לנושיה השונים לרבות לעובדיה. מטרת הפירוק הינה כינוס כלל נכסיה של החברה על ידי מפרק שממונה, ומימוש הנכסים לצורך תשלום החובות של החברה לנושים בהתאם לסדר הקדימויות הקבוע בחוק.

פקודת החברות, על סעיפיה הרבים קובעת את כל העילות, התנאים והסמכויות בהליך הפירוק. בין היתר, פקודת החברות קובעת את סדר הקדימויות של הנושים שעל פיהם יש לפרוע את החובות:

 • נושים מובטחים בשעבוד קבוע
 • נושים בדין קדימה
 • נושים מובטחים בשעבוד צף
 • נושים רגילים
 • בעלי המניות של החברה

אז היכן ממוקמים עובדי החברה? – עובדי החברה נמנים עם הנושים בדין קדימה ולכן מבחינת סדר הקדימויות עובדי החברה ממוקמים יחסית גבוה בסדר העדיפויות של הנושים. ולכן בחברה הנמצאת בפירוק, המפרק ידאג לפירעון חובות עובדי החברה עוד בטרם פירעון חובותיהם של הנושים הרגילים או של בעלי המניות.

 

כיצד על העובדים לפעול במקרה של חברה הנמצאת בחדלות פירעון?

כמובא, על העובדים להגיש בקשה לפירוק לבית המשפט ובהמשך, לאחר שמונה מפרק, עליהם יהיה להגיש תביעת חוב למפרק אשר תכלול את כלל התשלומים הרלוונטיים.

הליך פירוק החברה, בין אם מרצון ובין אם על ידי בית המשפט הינו הליך קשה המחייב שליטה בדיני התאגידים ובפקודת החברות. עורכת הדין דנה פלד בעלת ידע עשיר וניסיון מוכח בהליכי פירוק חברה עובדת בתחום כבר מעל לעשור שנים במומחיות ומקצועיות ותהיה זו אשר תסייע גם לכם בעת צרה.

 

בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים

חברה שאינה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה ולשלם לספקיה, לנושיה ולעובדיה את שכר עבודתם, או משלמת להם באופן חלקי, נמנעת מהפרשות לקרנות הפנסיה של עובדיה או חלילה מפטרת אותם, נמצאת במצב של חדלות פירעון.

חדלות פירעון היא אחת הסיבות השכיחות להליך פירוק חברה על ידי עובדים כאשר במצב זה, עובדיה רשאים להגיש בקשה לחיסולה כדי שיוכלו לקבל את זכויותיהם. מדובר בשכר עבודה, הפרשות לקרן פנסיה, פדיון ימי חופשה ודמי הבראה שטרם שולמו והעובדים זכאים להם.

 

פירוק חברה על ידי עובדים – מהי הפרוצדורה?

כאשר החברה היא חדלת פירעון כאמור, יעשה הפירוק בידי בית המשפט או בפיקוחו, לפי בקשת החברה, נושיה או בעלי מניות בחברה. ראשית, ככל שבעניינה של החברה מתקיימת עילה לפירוקה על-פי חוק, על עובדיה להגיש באמצעות עו"ד בקשה לפירוק החברה אותה יתמכו בתצהיר ותדפיס פרטי החברה.

הבקשה ל פירוק חברה על ידי עובדים תוגש לבית המשפט המחוזי כנגד הפקדת פיקדון לכונס הנכסים הרשמי, ודבר הגשת הבקשה יפורסם בעיתון יומי וברשומות כך שכל אדם שרואה עצמו בעל עניין בפירוקה יוכל לתבוע את המגיע לו במהלך ההליך עם מינוי מפרק לחברה.

בית המשפט יקבע מועד לדיון בבקשת הפירוק לגופה, ועם מתן צו פירוק לחברה, יהיו רשאים עובדיה לדרוש את זכויותיהם מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות הגשת תביעות חוב לכונס הרשמי. לחברה ימונה מפרק לו יוקנו כלל נכסי החברה אותם הוא יחלק לנושיה לפי תביעות חוב שהגישו. בנקודה זו נציין, כי שכר עבודתם של עובדי החברה ישולם להם בדין קדימה ומעמדם יהא כשל נושים מובטחים ביחס לזה.

 

ייצוג משפטי בהליך הפירוק

שעה שעובדי החברה סובלים ממצב שבו שכר עבודתם וזכויותיהם הסוציאליות לא שולמו להם על רקע חדלות פירעון של החברה, זה הזמן לנקוט צעדים לפירוקה באמצעות פנייה אל עו"ד דנה פלד שתשקף לעובדים את זכויותיהם ואת הצעדים שעומדים להינקט מטעמם כדי לעמוד על זכויותיהם במלואן.

עו"ד פלד תגבש יחד עם העובדים את התשתית העובדתית הצריכה לעניין, תגיש בשמם בקשת פירוק לבית המשפט ותייצג אותם בהליך המשפטי ובהליך מול המוסד לביטוח לאומי עד למימוש מלא של הזכויות.

 

הדרכים המקובלות לפירוק חברה ע"י בית המפשט

פירוק חברה הינו תהליך אשר מטרתו בכינוס נכסיה של החברה, מימושם וחלוקת התמורה שהתקבלה ממימוש נכסי החברה בין נושי החברה בהתאם לסדר הקדימות הקבוע בחוק ו/או בתקנון החברה.

לאור מורכבות הליך הפירוק, על מנת שההליך יתבצע בצורה מקצועית, יסודית ויעילה יש צורך במינוי מפרק אשר מחזיק בסמכויות המקבילות לסמכויות דירקטוריון החברה. תפקידו העיקרי של המפרק הינו כאמור לבצע את כינוס נכסי החברה ולנהל אותם מתוך שאיפה למכרן ולחלק את התמורה לנושי החברה.

פקודת החברות קובעת את הדרכים המקובלות לפירוקה של חברה, העילות האפשריות לבקשת פירוק חברה, התנאים שצריכים להתקיים כמו גם השלבים שעל החברה לעבור.

כך ניתן לראות כי פקודת החברות מכירה בפירוק חברה על ידי בית משפט מחוזי בהתאם למחוז בו רשומה החברה או במחוז בו מתרכזת עיקר פעילותה. בקשה לפירוק על ידי בית המשפט יכולה להיות מוגשת מטעם נושי החברה, בעלי המניות בחברה או עובדי החברה.

לרוב, פירוק על ידי בית המשפט מתרחש כאשר החברה חדלת פירעון ולכן הליך הפירוק נכפה עליה אך קיימים מקרים בהם הליך הפירוק על ידי בית המשפט מתקבל בהסכמת החברה.

עילות הפירוק העיקריות הן:

 • החברה חדלת פירעון.
 • החלטה מיוחדת שהתקבלה על ידי החברה כי פירוקה יהיה בידי בית המשפט.
 • החברה לא התחילה את עסקיה בתוך שנה מיום שהתאגדה או הפסיקה את פעילותה למשך שנה.
 • בית המשפט החליט כי מן הצדק יש להורות על פירוק החברה.

פקודת החברות, על סעיפיה הרבים מפרטת את בעלי התפקידים השונים בהליך הפירוק, התנאים הנדרשים, פרקי הזמן, הסמכויות הקיימות בידי בית המשפט כמו גם הזכויות שעוד נותרו בידי החברה.

פקודת החברות אינה פשוטה ליישום והבנה ולכן ישנו צורך בידע מקצועי ובניסיון עשיר בהליך הפירוק על מנת לפעול ביעילות. עורכת הדין דנה פלד מספקת ייעוץ וייצוג משפטי בהליכי פירוק חברות מזה תקופה ארוכה תוך לחימה עיקשת ושמירה על הזכויות והאינטרסים של לקוחותיה. אין ספק כי ליווי משפטי מקצועי בהליך הפירוק יאפשר לכם להשיג את התוצאה המיטבית.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button