הגשת בקשה לחדלות פירעון לחברה בע"מ

תוכן העמוד:

כל חברה בע"מ מקיימת קשר הדוק עם לקוחותיה, הספקים שלה וגם חברות רבות נוספות. אך מה קורה כשהחברה מפסיקה לעמוד בהתחייבויותיה הכלכליות ונקברת תחת חובות עתק? במצב זה מתקיימת האפשרות להגשת בקשה לחדלות פירעון לחברה בע"מ – הליך שמטרתו לדאוג לעמידתה של החברה בהחזרים, אך גם לחרוץ באופן חד משמעי את עתידה.

 

חדלות פירעון – האם זה סופה של החברה?

חברה שמגיעה למצב של חדלות פירעון, היא חברה שלמעשה אין לה אפשרות לשלם את חובותיה וכלל ההכנסות והנכסים שלה אינם מספיקים כדי לכסות את החובות הללו. אחת הדרכים להתמודד עם חדלות הפירעון של החברה היא להגיש בקשת פירוק חברה ("פירוק מרצון"). בקשה זו "סוגרת" את החברה על כל המשתמע מכך ולכן עשויה לפגוע בכלל העובדים, הספקים וכמובן הלקוחות. 

אפשרות נוספת, שתמנע את הפגיעה ותספק לחברה זמן מסוים להתאושש מהמשבר שנקלעה אליו ואפילו להיחלץ ממנו, היא למצוא משקיע שמוכן לרכוש אותה. המשקיע מצטרף כשותף ומזרים כסף לחברה. 

פעולות אלו מתבצעות כדי לאפשר לחברה להשתקם, להגיע לפשרה או הסדר עם הנושים שלה ואף למכור את החברה על מנת לכסות באופן זה את החובות.

אך קיים הליך נוסף שנכנס לתוקפו בשנת 2019 – חדלות פירעון, שבו החברה תוכל להשתמש על מנת להסדיר את חובותיה ואף להתאושש מהמשבר הכלכלי שפקד אותה. זאת בהתאם להחלטתו של בית המשפט כמובן, שיסקור את הנסיבות שהובילו למצב זה ויעמוד על אפשרותה של החברה להמשיך קדימה בהתנהלותה. 

הליכי חדלות פירעון לחברה בע"מ נועדו על מנת להסדיר את חובם של הנושים, אך גם (ובעיקר) כדי לבחון את יכולתה של החברה להשתקם כלכלית ולהמשיך בפעילותה. זהו "זמן מבחן" שבו החברה חדלת הפירעון תצטרך להוכיח עמידה מלאה בכל התחייבויותיה, רצון עז להתאושש מהמשבר גם כשהדבר כרוך במימוש נכסים ולעמוד על טיבה של החברה עצמה, מניעיה, מנגנוני קבלת ההחלטות שלה ודרכי התנהלותה. בדומה להליך חדלות פירעון לאדם פרטי, גם כאן יבוצעו פעולות שיסקרו את מידת תום הלב שהייתה בפעולות השגויות של הארגון וייבחנו כל דרכי הפעולה שיוכלו לסייע לה להשתקם.

 

בקשה לפתיחת הליכים

במצב שבו חברה מעוניינת להגיש בקשה לחדלות פירעון, תוגש בקשה לפתיחת הליכים. אם הבקשה תאושר ויינתן צו לפתיחת הליכים, תיכנס לתוקפה תקופה בת 9 חודשים, שבה יוקפאו כל פעולות הגבייה שיושמו כלפיה. במקביל, תפעל החברה להסדר הבראה באמצעות נאמן – עורך דין שהוסמך לכך מטעם בית המשפט ולאחר שעבר סינון והכשרה קפדניים. הנאמן ממונה על ידי בית המשפט שבו מנוהל התיק.

 

איך מגישים בקשה לחדלות פירעון לחברה בע"מ?

הליכי חדלות פירעון של תאגידים מועברים באופן אוטומטי לבית המשפט המחוזי, בהתאם לכתובתו הרשומה של התאגיד, או מקום עסקיו העיקרי של התאגיד, או האזור שבו ממוקמים רוב נכסי התאגיד.

חברות בע"מ או נושים של חברות אלו המגישים את הבקשה, צריכים לעמוד באחד או יותר מהתנאים הבאים:

גובה חובותיה של החברה עולה על 25,000 ₪

גובה חובותיה של החברה כלפי נושה אחד לפחות עולה על 75,000 ₪

כאשר נושה טוען שהחברה לא תוכל לפרוע את חובה תוך 6 חודשים מיום הגשת הבקשה, או אם לפי טענתו קיים ניסיון להונות אותו.  

את הבקשה יש להגיש בבית המשפט כאשר קיים צורך להגיש העתק לבקשה תוך 24 שעות לממונה על חדלות פירעון באופן מקוון בכתובת https://apacforms.justice.gov.il/Home

יש לציין בטופס המקוון בשדה המתאים את מספר התיק שנפתח בבית המשפט. כמו כן, על כל הפרטים שיוגשו להיות זהים במדויק לאלו שמכילים את הבקשה הידנית בבית המשפט.

 

כל הפרטים שיש לציין בעת הגשת הבקשה המקוונת:

פרטי תיק חדלות פירעון לחברה בע"מ שנפתח בבית המשפט – יש לציין את שם בית המשפט המחוזי הרלוונטי ומספר התיק. אם אין ברשותכם מספר התיק, תוכלו לקבלו דרך מערכת נט המשפט.

פרטים מזהים של החברה/ התאגיד – שם התאגיד, מספר זיהוי (ח.פ), סוג (פרטי או ציבורי) כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון בחברה עצמה. 

אם מדובר בנושה או גורם אחר (שאינם החייבים), יש למלא את פרטי המגישים של אותה בקשה לרבות מספרי זיהוי (תעודת זהות או ח.פ), מספר דרכון, שם מלא, כתובת, טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני. 

סוג הבקשה – בתוך טופס הבקשה יש לסמן את האפשרות המתאימה: בקשה למתן צו פתיחת הליכים לתאגיד/ בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב/ הודעה על פתיחה במשא ומתן מוגן/ בקשה להסדר.

אם נבחרה האופציה "בקשה להסדר" – נדרש פירוט הכולל את טווח הזמנים לביצוע ההסדר ופירוט חובות כלליים (בחירה באפשרות המתאימה בטופס).

יש למלא את פרטי המייצגים, אם קיימים. נדרש מילוי של שמו המלא של המייצג, מספר רישיונו, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד. 

פירוט החובות – מועד יצירת החוב ומקורו, סכום החוב המדויק ליום הגשת הבקשה. אם קיימים מספר חובות שהצטברו, יש לציין את הסכום הכולל. כמו כן, מועד יצירת החוב מתייחס לתאריך המוקדם ביותר בהתאם לזכרון מגיש הבקשה. 

פרטי הנושים הקיימים לחברה – נדרש ציון מפורט של זהות הנושה לרבות שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת הזהות ו/או מספר הדרכון הזר, כתובת, כתובת מייל ומספר טלפון. ניתן להוסיף נושים לטופס זה.

הליכים קשורים – אם קיימת חברה נוספת שקשורה במידה כלשהי לחברה זו ונמצאת בעצמה בהליכי חדלות פירעון, נדרש ציון פרטיה ומספר התיק בבית המשפט.

יש לצרף לטופס העתק הבקשה את כלל הנספחים שהוגשו לבית המשפט, לרבות תצהיר וייפוי כוח שנערכו ונחתמו כדין. 

את המסמכים ניתן לצרף בתבניות: PDF, DOC, JPG ובנפח מקסימלי של 40MB. אם נפח המסמכים גדול יותר, יש להגיש לממונה העתק מודפס של כלל המסמכים הרלוונטיים.

 

מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

בית המשפט יקבל את הבקשה ותפורסם הודעה לציבור המעדכנת על כך שהוגשה בקשה למתן צו פתיחת הליכים. במסגרת הודעה זו, כל אדם או חברה שסבורים כי ייפגעו בצורה כלשהי מהצו, יכולים להגיש על כך התנגדות לבית המשפט.

בלא כל התנגדויות, ייקבע תאריך לדיון בבקשה ובו בית המשפט יקבע האם לקבל או לדחות את הבקשה.

אם הוחלט על מתן צו לפתיחת הליכים, תיקבע במסגרתו הפרקטיקה שבה על החברה לנקוט, מה שישפיע לכאן או לכאן על גורלה של החברה: ההחלטה תקבע האם יתרחש שיקום לחברה, האם תופעל באופן זמני או תפורק לחלוטין.

 

כיצד בית המשפט יחליט על שיקום או פירוק?

אם בית המשפט ימצא לנכון שקיים סיכוי טוב לשקם את התאגיד, תוך שישנם אמצעים למימון כל הוצאה שכרוכה בהפעלתו ואין חשש סביר שההפעלה של התאגיד תפגע בכל דרך שהיא בנושים, יהיה ניתן להורות על חדלות פירעון ושיקום כלכלי. כל עוד אחד מהתנאים הללו לא מתקיים, בית המשפט יורה על פירוק החברה. 

אם הוחלט על שיקום או על הפעלה זמנית, תחל עם מתן הצו תקופה של 9 חודשים, בה על התאגיד להביא לסילוק חובותיו ו/או להשתקם ולהמשיך בפעילותו. בתנאים מסויימים יכול בית המשפט להאריך את תקופה זו בשלושה חודשים נוספים, אך הדבר יהיה תלוי בדיווחי הנאמן שימונה לפקח על פעילותה הכלכלית של החברה לאורך התקופה ובהמלצותיו.

 

תנאי השיקום הכלכלי לחברה בע"מ

החברה תידרש לעמוד בתוכנית לשיקום כלכלי, שאותה בית המשפט והנושים יתבקשו לאשר. במסגרת תוכנית זו, ייתכן שיוחלט על מכירת כל הפעילות העסקית לגורם אחר על מנת להשתמש בתמורה לסילוק החוב כלפי הנושים (יצוין שכל נושה יקבל את חלקו בהתאם להסדרי החלוקה הקבועים בחוק, עליהם מפקח הנאמן של החברה). בנוסף, החברה תוכל באישורו של בית המשפט, לקבל מימון לתקופת ההפעלה. אם יוחלט על כך, האשראי שהחברה תקבל יהיה בדרגה נמוכה ובעדיפות גבוהה להחזר ההלוואה במסגרת התקופה (חברת האשראי תהפוך לנושה). 

מרגע קבלת צו פתיחת ההליכים, כל עסקה חריגה שלא אושרה על ידי הנאמן ו/או שלא נועדה לטובת קופת הנשייה תהיה אסורה. הנאמן יוכל להורות על שימוש, מכירה והשכרה של נכסים השייכים לחברה, בתנאי שהם ישמשו (וגם יועילו) לשיקום הכלכלי. בכל פעולה שכזו, חייב הנאמן לפנות אל בית המשפט ולבקש את אישורו. מכירת נכסים, השכרתם או שימוש בהם יבוצעו רק אם יוכיח הנאמן לבית המשפט כי הדבר יועיל לשיקום הכלכלי.

 

סמכויות נוספות לנאמן

הנאמן שמונה מטעם בית המשפט, הוא גורם נייטרלי בתהליך, המפקח על החברה, בוחן את העמידה בהתחייבויותיה על פני תנאי התוכנית, מבצע את חלוקת הכספים מקופת הנשייה ומגיש דיווחים עקביים לגבי התקדמות התוכנית. בנוסף, הוא בעל קבלת החלטות עצמאיות במידת מה בשטח, שעשויות להשפיע על דרכי ההתנהלות השוטפים של החברה: 

אם לחברה קיימים תאגידים, חברות או גורמים עסקיים נוספים שמקיימים עמה קשר, ההתקשרות תוכל להימשך כסדרה. אך בין סמכויותיו הרבות של הנאמן, קיימת גם סמכות לבטל כל חוזה קיים אם יש בכך צורך. הנאמן יצטרך להודיע על כך לשותפים לחוזה ולקבל את אישורם. אם לא קיבל אישור והצד השני לחוזה סירב לביטול, הנאמן יוכל לפנות לבית המשפט במסגרת 90 ימים מהמועד שבו ניתן צו פתיחת הליכים. בשלב זה, בית המשפט יבקש את עמדת הצד השני לחוזה ויבדוק את הסיבה לסירובם. אם יימצא בסופו של דבר שביטול החוזה הכרחי לצורך עמידה בתנאי הפירעון ותכנית השיקום – בית המשפט יורה על ביטול החוזה.

דבר דומה יתרחש במצב ההפוך, שבו הצד השני לחוזה מבקש לבטל את החוזה וההתקשרות בינו לבין החברה בע"מ. במצב זה יש לפנות לנאמן ועליו להורות על ביטול החוזה. אך אם הנאמן סבור שהמשך קיום החוזה יהיה הכרחי להמשך שיקומה הכלכלי של החברה, הוא יוכל לפנות לבית המשפט ולהורות על המשך קיום החוזה.

 

חדלות פירעון לחברה בע"מ ולאדם שמאחוריה: מה עושים כשהכסף אזל מכל הכיסים?

כל חברה בע"מ שהוקמה עשתה זאת עם הון התחלתי מסוים, שאפשר לה לעמוד בכל התחייבויותיה כלפי לקוחות, ספקים ובעלי מניות. הליך הקמת החברה היה מותנה בביורוקרטיה המסדירה את ייסודה של החברה בהתאם לחוק, בעיקר בשל העובדה שחברה בע"מ מייצרת הפרדה מוחלטת בין הון החברה להון האישי.

לכן, במצב שבו לא ניתן יותר לפרוע חובות והחברה נכשלת מלעמוד בהתחייבויותיה, לא ניתן לחייב תשלום מכספם הפרטי של בעלי החברה או בעלי מניותיה. רק במקרים שבהם מוכח חוסר תום לב או ניצול לרעה של החברה, יחולו עיצומים כספיים ששולחים יד גם אל ההון האישי. 

למרות זאת, חלק מהמקרים מתייחסים גם למצבם הרעוע של בעלי החברות, שנאלצו בשלב מסוים להעניק לפעילותם העסקית כמה חודשים של "אוויר" והוציאו כספים רבים מכיסם כדי להמשיך לממן את הפעילות. מצב זה גורם בחלק גדול מהמקרים גם לאדם הפרטי שמאחורי העסק להיקלע למשבר כלכלי וגם הוא יוכל להגיש בקשה לחדלות פירעון.

יש לשים לב שקיים הבדל רב בין שתי הבקשות ותכנית השיקום שמאחוריהן שונה בתכלית. אם נקלעתם למצב דומה, מומלץ שלא להתמודד עם התהליך לבד ולפנות לעורך דין מומחה בתחום חדלות פירעון, שיוכל לייעץ אישית על סמך מצבכם.

בכל מקרה של שאלה או צורך בייעוץ משפטי, תוכלו לפנות אלינו ונשמח לצייד אתכם בכל התשובות. חדלות פירעון אמנם נחשב לתהליך ממוסד, מסודר ומאורגן בהרבה מזה שאפיין את הליך פשיטת הרגל בעבר, אך הוא טומן בחובו שלל השלכות כלכליות שנוגעות הן לעסק והן לאנשים שמאחוריו. צרו עמנו קשר ונשמח להעניק לכם שירות מקצועי ואדיב.  

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button