חדלות פירעון ושיקום כלכלי – פסקי דין לדוגמה

תוכן העמוד:

החוק החדש לחדלות פירעון מחודש ספטמבר 2019, מחליף את הפקודה המנדטורית הוותיקה לגבי פשיטות רגל במדינת ישראל, לאחר 80 שנות קיומה. בהתאם לשינויי החוק משתנה גם הפסיקה בשטח. בשל הדגש על שלבי חדלות הפירעון לרבות תהליך השיקום הכלכלי, חלק גדול מההחלטות שניתנו עד כה לגבי חייבים בתיקים אלו לא יוכלו לעמוד כברי השוואה לצד פסיקות והחלטות שיינתנו מכאן והלאה בנושא. ועם זאת, ניתן לצרף מספר דוגמאות מהעת האחרונה, שמתייחסות לסוגיות שונות בתחום חדלות פירעון ושיקום כלכלי הכוללות פסקי דין לדוגמה:

 

מתן ההפטר נדחה בעקבות הפרת הצו

כידוע, כדי שהבקשה למתן הפטר תתקבל, החייבים מוכרחים להשלים את חובותיהם לאורך כל התהליך, הן ברמת תשלומי החובות העומדים להם והן ברמת תנאי השיקום הכלכלי שנקבעו במסגרת תוכנית השיקום. רק לאחר שהושלמו חובות אלה, יהיה ניתן לקבל הפטר ש"משחרר" את החייבים מעול חובותיהם בעבר.

דחיית ההפטר נובעת מאי עמידה בחובות ההליך, לרבות חוסר שיתוף פעולה, אי עמידה בתשלומים ופעילות בחוסר תום לב. חשוב לציין שגם לאחר שהוגשה בקשת ההפטר, נדרשים החייבים להמשיך לעמוד בכל חובה שהיא, עד אשר יוחלט אחרת. 

במקרה שנדון בבית המשפט העליון, החייבת הייתה בהליך פשיטת רגל שנבעה ממתן ערבויות שונות שסיפקה לעסק של אביה. החייבת נכנסה להליך וכעבור 3 שנים הפסיקה לשלם את התשלומים החודשיים ונמנעה מהגשת דוחות נדרשים לגבי הכנסות והוצאות. 

הנימוק של החייבת התבסס על היקלעותה של אחותה להליך דומה ובשל נסיבות דומות (מתן ערבויות לאב), אלא שלאחות הוענק הפטר. 

הסבר זה לא סיפק את בית המשפט המחוזי שדן בבקשת ההפטר והוא סבר שהתנהלותה חסרת תום לב. כתוצאה מכך, הגישה החייבת בקשה נוספת למתן הפטר כעבור כחודש. בבקשה החדשה טענה החייבת שסברה בתום לב שעליה להשהות את הגשת הדוחות וביצוע התשלומים מאחר וסיפקה בשלב זה הצעה כספית מסוימת לנושים (הצעה נמוכה, שאיננה עומדת בתנאי החוק). עוד הוסיפה החייבת שמאז הספיקה לחדש את התשלומים ולהגיש את הדוחות כסדרם.

 

בית המשפט קבע: החייבת ניצלה לרעה את ההליך

בקשה זו נדחתה גם היא, מאחר והסבריה של החייבת לעניין הימנעות מתשלום איננו קביל וכן גם הצעתה הנוכחית לנושים בעינה עומדת ואיננה רלוונטית (מתן דיבידנד בשיעור של 2%). 

בית המשפט ראה בהצעה זו כתנאי להעברת חלק מהחסכונות של החייבת לטובת הנושים כדי לקבל הפטר וזאת בניגוד להצהרה בבקשתה הקודמת, עניין שמעיד על חוסר תום לב. 

כמו כן, בית המשפט דחה מכל וכל את ההשוואה בין מתן ההפטר של האחות למקרה המדובר, גם משום שחובה של האחות היה נמוך יותר וגם בשל נסיבות החיים הקשות שקיימות לה (אם חד הורית המתקשה בפרנסתה ופרנסת בתה). 

בית המשפט קבע שאם תגדיל החייבת את הסכום לנושים ותמלא בקפדנות אחר התחייבויותיה, תוכל לקבל הפטר בעתיד. 

החייבת הגישה ערעור על החלטה זו והתיק הועבר לדיון בבית המשפט העליון. בשלב זה הפסיקה שוב החייבת לעמוד בתשלומים החודשיים ולקיים את הבטחותיה להגיש דוחות הכנסות והוצאות. החייבת טענה שבשנה החולפת מצבה הקשה החמיר ומשאביה הופנו לטובת טיפולים רפואיים בסבתה. 

גם בבית המשפט העליון נקבע כי החייבת איננה פועלת בתום לב, מאחר והיא לא נכונה להעמיד את חסכונותיה לטובת קופת הכינוס ולפיכך, אין היא מנצלת את מלוא יכולתה הכלכלית כדי לפרוע את חובותיה, דבר שנחשב לחוסר תום לב כשלעצמו. 

עוד קבע בית המשפט שקיים דפוס חוזר ובו ניצול לרעה של ההליך מאחר והחייבת מפסיקה שוב ושוב לעמוד בחובותיה.

 

מה ניתן ללמוד מהמקרה?

  • התיק נוהל טרם כניסת החוק החדש לחדלות פירעון. על פי החוק החדש, הנאמן שממונה על פיקוח פירעון החוב, עמידה בתשלומים והגשת הדוחות נמצא בקשר הדוק יותר עם החייבים ולכן הפיקוח על התהליך מוצלח יותר.
  • בסמכותו המעודכנת של הנאמן לקבל החלטות עצמאיות לגבי חלוקת הכספים והרכוש שברשות החייב, אם הוא סבור שהדבר יביא לקידום פירעון החוב.
  • כל הפרה של ההתחייבות כלשהי במסגרת ההליך עשויה לגרוע מקבלת ההפטר ואף לבטל לחלוטין את הסיכוי לקבל אותו.

 

קבלת הפטר לאלתר

הפטרים לאלתר מתייחסים לשורה של מצבים בהם החייבים אינם מסוגלים לעבור הלאה אל תכנית השיקום הכלכלית, עקב מצוקה כלכלית קשה. חשוב לציין שמתן הפטר לאלתר איננו מתקבל בקלות וכי נבחנים בו פי שבעתיים מידת תום הלב וניצול לרעה של ההליך. כאשר המקרה הספציפי מתייחס לחייבים שמתקיימים בדוחק אמיתי ומהותי ועל כן מתקשים לבצע את התחייבויותיהם, ישקול בית המשפט מתן הפטר לאלתר. הנה כמה דוגמאות בנושא:

בתיק רעא 4382/16 גד כרמל נ' עו"ד נורה גוטליב (נאמנת), בני זוג המנהלים בנפרד תיק פשיטת רגל סורבו לקבלת הפטר. הבעל שצבר את מלוא הסכום הדרוש לתשלום חובותיו אכן גרם לנאמנת לתמוך בקבלת ההפטר שלו. מנגד, האישה, כך סברה הנאמנת, תצטרך להגדיל את התשלום החודשי שלה לכדי 3,000 ₪. בא כוחם של הזוג הציע להעביר מקופת הבעל לקופת בת הזוג סכום העומד על 42,500 ₪. המנהלת המיוחדת המליצה לתת לחייבת הפטר לאלתר מאחר ואין לה נכסים למימוש, השתכרותה דלה וכתוצאה מכך מתייתר ההליך. בית המשפט אימץ את ההחלטה ופסק על הפטר לאלתר.  

במקרה אחר, בחן בית המשפט את סוגיית ההפטר לאלתר בעקבות מצבו של חדל פירעון שחב מזונות לגרושתו. החייב אמנם כבר קיבל הפטר, אך ביקש כעת להחיל אותו גם על חוב המזונות. נסיבותיו החריגות של החייב הצדיקו היעתרות לבקשתו: גילו המתקדם (46), זמן החוב הממושך (כמעט 30 שנים), נכותו הצמיתה, גילאי הילדים (למעלה מ-30) ומצבו הכלכלי הקשה.

 

מה ניתן ללמוד ממקרים אלה?

  • כאשר הגורמים בתהליך מתרשמים שהחייבים אכן פעלו למען הסדרת חובותיהם, גוברים הסיכויים למתן הפטר לאלתר.
  • המלצת הממונה או המנהל המיוחד מסוגלים להשפיע לטובה על קבלת ההחלטות המשפטיות.

 

ביטול עיקולים במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

כאקט נלווה לחדלות הפירעון, מתקיימות סנקציות רבות כלפי החייבים אשר מונעות מהם לנצל לרעה את ההליך או לחזור לדרכי ההתנהלות הכלכלית הלקויות. בין הסנקציות הללו נמצאים גם עיקולים שונים, שהופיעו בעקבות חובות גבוהים שלא טופלו. 

במקרה שהגיע לבית המשפט העליון (רעא 8980/16 שלי רחל שולץ נ' הכונס הרשמי), נבחן האם בית המשפט שטיפל בהליך המקורי היה מוסמך לעכב או לבטל עיקול שהוטל במסגרת הליכי הוצאה לפועל, בטרם ניתן צו כינוס. בית המשפט העליון דחה את הבקשה של החייבת לביטול העיקולים, מאחר והכונס הרשמי איננו מוסמך להורות על עיכוב הליכי הוצאה לפועל, למעט בנימוקים מיוחדים מאוד. 

במקרה אחר שדן בסוגיית העיקולים, נקבע שחוק ההוצאה לפועל איננו מעניק לנושה הראשון שפעל להליכי הוצאה לפועל עדיפות כלשהי על יתר הנושים בהליכים אלה.

 

מה ניתן ללמוד ממקרים אלה?

  • הליך חדלות הפירעון מסדיר את סמכויות ההוצאה לפועל כגוף הישיר שמטפל בחייבים שחובם הינו 150,000 שקלים ומטה, ללא כל צורך בהחלטה מטעם גורם סמכותי אחר.
  • הליך חדלות הפירעון מסדיר מחדש את סוגיית חלוקת הנכסים בקופת הנשייה ומגדיר את הנושים על פי סוג מסוים. הדבר ימנע מהם מראש מלפתוח בהליכים מיותרים שיצטרכו לבזבז זמן משפטי יקר או להתלוות להחלטות שיפגעו במצבם של החייבים.

 

מתלבטים האם להגיש בקשה לחדלות פירעון? צרו קשר ונשמח לספק מידע נוסף

הליכי חדלות פירעון על פי המתכנת החדשה עדיין לא צברו די מסקנות מן השטח, אך הידע על הנושא הוא רב וחשוב, גם לחדלי הפירעון שכבר נמצאים בתהליך וגם לאלו מכם שנמצאים בחובות ומעוניינים להבין האם יהיה מדובר בהליך נכון עבורם. נשמח לייעץ, לכוון ולענות לכל שאלה בנושא. 

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button