חדלות פירעון מול פשיטת רגל – מילון מושגים עדכני לשנת 2021

תוכן העמוד:

בשנת 2019 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, אשר נועד לייעל את הליכי גביית חובות מיחידים וחברות חייבים במדינת ישראל. חוק זה חולל למעשה שינוי מהותי וחשוב בהליכי פשיטת רגל כפי שהכרנו אותם עד הרפורמה. מטבע הדברים בד בבד עם החקיקה החדשה נוצר גם עולם מושגים חדש ושונה אשר אותו חשוב להכיר.

לכן במדריך זה, בחרנו לספק לכם מילון מושגים שמשווה בין המושגים שהיו נהוגים בשימוש במסגרת הליכי פשיטת רגל בעבר, לבין המושגים המרכזיים הנמצאים בשימוש כיום בהקשר של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במתכונתם הנוכחית. שלא נצטרך!

 

חוק חדלות פירעון מול פקודת פשיטת רגל – מושגי היסוד

להלן המונחים המרכזיים שהיו הנפוצים בשימוש בהקשר של הליכי פשיטת רגל עד לשנת 2019:

 

פושט רגל / פשיטת רגל

מושג שכיח שהיה רלוונטי מתוקף פקודת פשיטת הרגל, שמשמעו יחיד או תאגיד שאין לו יכולת לפרוע את חובותיו לנושיו.

 

פקודת פשיטת הרגל (או בראשי התיבות שלה – פש"ר)

החוק המקורי שהתייחס לטיפול בחייבים פושטי רגל ולהליכי הגבייה מולם, אשר נחקק בשנת 80' של המאה הקודמת.

פקודת פשיטת הרגל הייתה בתוקף עד חודש ספטמבר בשנת  2019, קרי המועד בו נכנס חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש לתוקפו.

למותר לציין כי הליכי פשיטת רגל אשר הטיפול בהם החל טרום מועד זה, ממשיכים להתנהל על פי ההוראות בפקודת פש"ר ואילו הליכי פשיטת הרגל שהחלו החל מה – 15 בספטמבר 2019, נקראים הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ומטופלים על פי הוראות חוק חדלות פירעון הנוכחי.

 

מונחים מרכזיים הנמצאים בשימוש בהקשר של הליכי חדלות פירעון

חייב (חייבים יחידים / תאגידים חייבים)

המינוח הנוכחי בו משתמשים בהקשר של חדלות פירעון וגביית חובות.

 

חדלות פירעון

 חדלות פירעון היא מצב שבו יחידים או תאגידי (חברות) אינם יכולים עוד לעמוד בהתחייבויותיהם הפיננסיות כלפי נושיהם ולשלם את חובם במועד המוסכם.

ישות חדלת פירעון היא גם זו שסך התחייבויותיה עולה על שווי נכסיה וממונה.

 

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018

זהו דבר חקיקה אשר נחקק ב – 2018 ונכנס לשימוש החל מה – 15 בספטמבר 2019.

כאמור, חוק זה בא להחליף את פקודת פשיטת הרגל שהיתה בשימוש עד אז ובו קיימות הוראות שנועדו להסדיר את דרך הניהול של הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים וחייבים שהם תאגידים (חברות).

 

מושגים הנוגעים לרשויות המשפטיות המטפלות בהליך

להלן המינוח שהיה נפוץ בשימוש בהקשר של הטיפול המשפטי בהליכי פשיטת רגל עד לשנת 2019:

 

רשות האכיפה והגבייה

 זוהי רשות מנהלית אשר הוקמה בשנת 2009, על תקן יחידה במשרד המשפטים, שאמונה על אכיפת ההחלטות השיפוטיות השונות וגביית קנסות וחובות.

רשות האכיפה והגבייה כוללת את מערכת ההוצאה לפועל ואת המרכז לגביית קנסות.

 

מונחים מרכזיים בהקשר של הטיפול המשפטי בהליך חדלות פירעון

הממונה על הליכי חדלות פירעון

זוהי הרשות המנהלית מטעם מדינת ישראל שאמונה כיום על הניהול של הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים והיא אחראית לפעול לשמירת האינטרס הציבורי, להוציא אל הפועל את הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הממונה על הליכי חדלות פירעון מחליף כיום את כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) במלאכת ניהולם של הליכי חדלות פירעון עבור יחידים שחובותיהם עולים על 150,000 ש"ח, תחת פיקוחו של בית משפט השלום. 

 

רשם ההוצאה לפועל

על פי סעיף 188 בחוק חדלות פירעון החדש, רשם ההוצאה לפועל הינו הגורם הראשי המוסמך לנהל את הליכי חדלות פירעון מול חייבים יחידים שחובם נמוך מ – 150,000 ש"ח.

 

לשכת חדלות פירעון

בעקבות תחולת החוק החדש, נוספה לסמכויות הגבייה הרגילות של לשכת ההוצאה לפועל, גם סמכות לטיפול בהליכי חדלות הפירעון של חייבים.

קיימות שש לשכות חדלות פירעון כיום בארץ הפזורות במחוזות השונים.

 

נאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הנאמן הוא עורך דין או רואה חשבון מהסקטור הפרטי, אשר מונה מטעם בית המשפט לריכוז נכסיו של החייב בקופת נשייה, מימוש נכסים ומכירתם כחוק, לשם הגדלת ההון בקופה ניתן יהיה להשיב לנושים בעלי החוב.

הנאמן פועל מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון אולם הוא אחראי גם על מימוש הצו לשיקום כלכלי לטובת החייב במקביל להגנה על טובתם של הנושים.

 

מושגים הנוגעים לצדדים בהליכי חדלות הפירעון

להלן המושגים הנמצאים בשימוש כיום בהקשר לצדדים המעורבים בהליכי חדלות הפירעון:

 

נושים

יחידים או תאגידים בעלי חוב – קרי הישויות שלהן החייב חב כספים או רכוש במסגרת חוב תמורת מוצרים, סחורה או שירותים שטרם שולם, או במסגרת התחייבות מותנית או עתידית.

 

נושים בדין קדימה

 נושים שחובם זוכה לקדימות על פני חובם של נושים אחרים, על פי הוראות החוק.

למשל נושים שהחייב חייב להם שכר עבודה, חוב מזונות או חוב למס הכנסה.

 

נושים מובטחים

 נושים שהחייב קיבל מהם כספים בכפוף למשכון של בטוחה כלשהיא.

למשל, בנק למשכנתאות שמולו משועבדת דירה כבטוחה לתשלום הלוואת המשכנתא.

 

קופת נשייה

זוהי הקופה שאליה מועברים כל כספי החייב שרוכזו במסגרת הליך חדלות הפירעון (גם תשלומים מהחייב וגם הנכסים שהנאמן מימש).

בתום ההליכים, הכספים בקופת הנשייה מחולקים בין הנושים על פי דין.

 

נכסי החייב

הכספים, נכסי הנדל"ן, החפצים, המשכורת, הזכויות בנכסים עתידיים וכל רכוש בעל שווי כספי אשר שייך לחייב.

 

הליכים המבוצעים מול החייב במסגרת החוק החדש

להלן מושגים הנמצאים בשימוש כיום בקשר להליכי חדלות פירעון:

 

צו לפתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הצו לפתיחת הליכים הינו "יריית הפתיחה" של הליך חדלות פירעון והוא ניתן מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון או לשכת ההוצאה לפועל בהתאם לגובה החוב. בעבר היה ידוע צו זה כ"צו כינוס נכסים".

גם החייב וגם הנושים שלו רשאים להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.

מדובר בצו שמקפיא כל הליך משפטי והליכי הוצל"פ קיימים שנפתחו כנגד החייב (מלבד הליכים פליליים).

במסגרת צו זה נקבע גם מוסר תשלומים חודשי, מגבלות שעתידות לחול על החייב, הוראות לניהול נכסי החייב, חובה להגשת דוחות, ועוד.

 

צו לשיקום כלכלי

צו שיקום כלכלי ניתן על ידי בית המשפט או הרשם בהוצאה לפועל לאחר שהחייב עובר תקופת בדיקה שבמסגרתה נבחנת התנהלותו הפיננסית, ובסופה מוגשות לרשם או לממונה מסקנותיו והמלצותיו של הנאמן שהוצמד לחייב במסגרת ההליכים.

צו זה קובע מה יהיה משך תקופת ההחזרים של החייב, איזה מנכסיו ימומשו לשם השבת חובות לנושים ובאיזה אופן, אילו הגבלות יחולו על החייב, איזה מחובותיו לא יופטרו בתום ההליכים ועוד.

 

צו הפטר

בתום הליכי חדלות פירעון ושיקום הכלכלי, כאשר החייב הוכיח את עמידתו בתנאים של צו השיקום הכלכלי, רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט ינפיק לטובת החייב צו למחיקת חובות העבר שלו שאין ביכולתו לפרוע.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »
אודות המשרד

עו"ד דנה פלד בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון במנהל עסקים B.A, במרכז הבינתחומי בהרצליה. עו"ד דנה פלד שימשה כבא כוח מנהל מיוחד\נאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים

קרא עוד »
גישור

במשרדינו, קיימים מעל 90% אחוזי הצלחה בפיוס בהליך הגישור. "בהסכמה, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הפוגעת באחד הצדדים בצורה קשה, הואיל וכל ההחלטות מוסכמות על ידי

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
עורך דין מחיקת חובות

היכולת של עורך דין מחיקת חובות להגן עלינו במצב כלכלי קשה מספקת טיפה של נחמה בים של אי וודאות. מצב כלכלי קיצוני קשה שיכול להוביל

קרא עוד »
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל דנה פלד מובילה הליכי פש"ר וחדלות פירעון למעלה מעשור שימשה בעבר כמנהלת מיוחדת / נאמנת מטעם הכנ"ר, מכירה את המערכת מבפנים

קרא עוד »
מחיקת חובות

משרד עו"ד דנה פלד מתמחה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת חובות. משרדינו מספק ידע, אמינות ומקצוענות חסרת פשרות בכל הנוגע להליך פשיטת רגל אשר בסופו יינתן צו

קרא עוד »
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
ייפוי כוח מתמשך

אל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הצטרף בשנים האחרונות תיקון חשוב במיוחד, והוא מתייחס להסדר משפטי המוכר בשם ייפוי כוח מתמשך. למהלך הזה היה היגיון פשוט

קרא עוד »
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
עורך דין חובות לבנקים

גם אתם, הקוראים שורות אלו, כנראה חבים בחובות לבנקים השונים, זאת  עקב הסתבכות כלכלית או החלטה שגויה שהובילה אתכם לסיטואציה בה לא הייתה לכם ברירה

קרא עוד »
צוואות וירושות

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום. לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק: הצוואה

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
עורך דין חובות

עורך דין חובות הוא הקלף הטוב ביותר שלכם במידה ונתקלתם בסיטואציה של חובות כלכליים אשר אתם לא יכולים לשלם. הסדר חובות זהו תהליך משפטי שיכול

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
תחומי עיסוק

עורך דין פשיטת רגל למידע נוסף עורך דין חדלות פירעון למידע נוסף מחיקת חובות למידע נוסף פירוק חברה למידע נוסף ייפוי כח מתמשך למידע נוסף

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »