נושה מובטח

תוכן העמוד:

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת 2019: הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הנושים בהליכים אלו הם למעשה האנשים או החברות שהחייב חב להם כספים או רכוש. נושה מובטח הוא נושה המחזיק בערובה להשבת החוב.

דוגמאות לנושה מובטח הן בנקים שסיפקו ללקוח הלוואה, ספקים שסיפקו מוצרים או שירותים לחברה שטרם שילמה תמורתם. וכן בעלי נכסי מקרקעין, שהם בגדר נושים של חובות דמי שכירות עתידיים של שוכריהם.

במדריך שלפניכם נסביר מיהו נושה מובטח לפי פקודת פשיטת הרגל ומהן זכויותיו על פי חוק.

 

פשיטת רגל – מה זה?

פשיטת רגל הינה מצב של חדלות פירעון, קרי – אי יכולת של אדם פרטי או תאגיד לעמוד בהחזרים הכספיים תמורת מוצרים ושירותים שהוא צרך. כאשר סך הנכסים של החייב נמוך מסך התחייבויותיו, ניתן לומר כי הוא נמצא במצב של פשיטת רגל.

הטיפול  פשיטות רגל היו מטופלות עד לספטמבר בשנת 2019, באמצעות הגשת בקשה לרשם בלשכת ההוצאה לפועל להכריז על החייב בתור פושט רגל, כדי שניתן יהיה לפתוח בהליכים שבמסגרתם יוכלו שלו יוכלו להיפרע ממנו ולקבל ולו באופן חלקי את כספי החוב.

 

נושה מובטח – מיהו על פי פקודת פשיטת הרגל?

סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל מגדיר את המושג "נושה מובטח" כדלקמן: נושה שבידיו ישנו שעבוד או עיכבון על נכסיו של החייב או חלק מהם, בתור ערובה לתשלום החוב המגיע לו.

היינו, נושה מובטח הוא למעשה אחד משניים – בעל זכות עיכבון או בעל משכון.

 

מהי זכות עיכבון?

נושים מסוימים עשויים להחזיק בנכס השייך לחייב שיש לו חוב אצלם. זכות עיכבון בנכס משמעה שאותו נושה רשאי לעכב את החזרתו של הנכס האמור עד למועד פירעון חובו של בעל הנכס המקורי כלפיו.

למשל, בעל מוסך שלא מסכים להשיב רכב ללקוח שחייב לו כספים על הטיפול ברכב. 

 

מה בין עקרון השוויון בין נושים?

עיקרון השוויון בין הנושים הוא בין העקרונות הבסיסיים בהליכי פשיטת רגל. עיקרון זה קובע שכל נושה הוא בעל זכות זהה ליתר הנושים לקבלת כספים מהחייב הנמצא בהליך פשיטת רגל (כשרק היקף החוב משתנה).

עם זאת עיקרון השוויון בין הנושים יחול אך ורק כשכל הנושים הם באותה הדרגה. כאשר מדובר על חוב מובטח, הכוונה הינה לחוב שמקבל קדימות על פני חובות "רגילים" וחובות בדין קדימה.

לכן נושים מובטחים יוכלו להיפרע מהחייב לפני שנפרעו חובות רגילים.

 

מי עונה להגדרה של נושה מובטח?

פקודת פשיטת רגל מגדירה כנושה מובטח, נושים שיש בידיהם ערובה לזכאות לתשלום מטעם החייב, בין אם מדובר על שעבוד של נכס בבעלותו של החייב כדוגמת משכנתא, או בזכות עיכבון בנכס שבבעלות החייב, אך מצוי בידיו של הנושה.

למשל, אותו המוסכניק שהזכרנו קודם, במידה והחייב לא שילם לו תמורת תיקון הרכב, יהיה רשאי על פי חוק להחזיק ברכבו של הלקוח עד למועד פירעון החוב לפי זכות העיכבון.

ככל שבעל הרכב נכנס להליכי פשיטת רגל / חדלות פירעון, לבעל המוסך יהיה סטטוס של נושה מובטח.

 

סדר הנשייה מול פושט הרגל על ידי כונס נכסים

בשלב בו כונס נכסים מחלק את הממון והנכסים שנאספו במסגרת הליך כינוס נכסים לפושט רגל, החלוקה מתבצעת על פי סדר הנושים הבא:

 

נושים מובטחים

היו הראשונים לקבל את כספם מנכסי קופת הנשייה. לרוב יהיו אלו גופי מימון כמו בנקים, או גופים חוץ בנקאיים אשר פושט הרגל לווה מהם כספים, תוך משכון נכס שבבעלותו. 

 

רשויות המס

היה ולחייב יש חובות כלפי רשויות המס בישראל, אלו רשאים יהיו לתבוע את השבת החוב מתוך קופת הנשייה. 

 

הנושים הנותרים

היה ונותרו בקופת הנשייה כספים לאחר שהנושים המובטחים נפרעו ממנה, כספים אלו יתחלקו בצורה יחסית בין הנושים – על פי גובה החוב.

לרוע המזל, במרבית המקרים, הנושים הרגילים לא זוכים לקבל אפילו חלק מצומצם מתוך הסכומים שהחייב היה חייב להם.  

 

שעבוד – מהו, והאם הוא עומד בסתירה לקבלת סטטוס של נושה מובטח

שעבוד הוא הסכם אשר במסגרתו לווה מתחייב כי במידה והחוב לא שולם לגוף המלווה, המלווה יהיה רשאי להיפרע מהנכס הנמצא בבעלות הלווה.

השעבוד יכול להתבצע כמשכון על פי חוק המשכון, או במסגרת משכנתא על פי חוק המקרקעין.

יש להדגיש שככל שמדובר במשכון, המהלך מחויב ברישום משכון ברשם המשכונות או להפקדה פיזית של המשכון אצל בעל החוב (המלווה). מטרת הרישום הינה להעניק לו פומביות, בפרט מול שאר הנושים.

היינו, ההנחה הינה שבמידה והנושים לא ידעו על כך שהחייב סיפק משכון כלשהו שהם התקשרו עימו פיננסית, ייתכן שלא ניתן יהיה "להשתמש" בשעבוד כדרך לזכות במעמד של נושה מובטח על כל הזכויות הנגזרות ממנו בקשר לסדר הנשייה והשבת חובות לנושים.

 

מהן הזכויות של נושה מובטח?

במקרה של נושה מובטח צו כינוס נכסים עיכוב הליכים טרם מתן הצו, לא יחולו על הערובה שבאמתחתו, והוא יהיה רשאי לממשה במטרה לפרוע את חובו של החייב בכפוף לקבלת אישור מבית משפט המטפל בתיק פשיטת הרגל.

היה השווי של הבטוחה אינו מכסה את החוב במלואו, הנושה המובטח לכאורה, יחשב למעשה כנושה רגיל שאין לו קדימות לגבי יתרת החוב מול שאר הנושים.

 

זכויות נושים מובטחים לעומת זכויות נושים רגילים ונושים בדין קדימה

בניגוד לנושים רגילים ונושים בדין קדימה, לנושה מובטח ישנה הזכות לפעול באחת מהדרכים שלהלן:

 

לסמוך על הערובה שבידיו

נושה מובטח רשאי לסמוך על הערובה שבידיו מבלי לפנות להליכי פשיטת רגל לשם גביית החוב. במקרים כאלו, הנאמן שמונה מטעם בית המשפט בתיק יהיה בעל סמכות לבחון את הערובה ולהשתמש בסמכותו כדי לפדותה לטובת הנושה המובטח.

 

לממש את הערובה שבידיו עצמאית

נושה מובטח רשאי לממש את הערובה שבידיו עצמאית, ככל שקיים פער בין התמורה לבין החוב, יכול הנושה להגיש תביעת חוב בגין ההפרש.

 

לשום את הבטוחה ולהגיש תביעת חוב

נושה מובטח יהא רשאי לשום את הבטוחה ולהגיש תביעת חוב כנגד החייב על ההפרש. במקרה כזה, הנושה יזכה להיות חלק מהליכי פשיטת הרגל, מבלי לוותר או לממש את הערובה.

 

ויתור על זכות בערובה

נושה מובטח יכול להחליט שהוא מוותר על זכותו בערובה ולהעבירה לידי הנאמן. ואמנם הוויתור הופך את הנושה המובטח לנושה מן המניין שיהיה זכאי לקבלת דיבידנד בתור נושה רגיל שרשאי להגיש תביעת חוב.

 

בסיס ההפרש בין החוב לבין שוויה

נושה מובטח מצביע באסיפת הנושים על בסיס ההפרש בין החוב לבין שוויה של הערובה מצויה בידיו.

 

מהו נושה מובטח באסיפת נושים?

אסיפת נושים היא אסיפה שבמסגרתה כונס הנכסים הרשמי, הנושים והחייב נפגשים כולם.

באסיפה זו, מעלים הצדדים טענות שונות הנוגעות ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו לנושיו, ועמדתם של בעלי הדין לעניין הליך פשיטת הרגל. האסיפה כוללת קיום של הצבעה בין הנושים לגבי האפשרויות השונות לפירעון החוב של החייב.

ככל שהחוב שנצבר לזכות נושה מסוים הינו גדול יותר, כך להצבעה שלו ניתן משקל רב יותר במסגרת אסיפת הנושים. נושה מובטח להצביע באסיפת הנושים, יעשה זאת על סמך משקלו של ההפרש בין החוב המובטח לו בכללותו, ובין שווי הערובה שבידיו.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button