נושה מובטח

תוכן העמוד:

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת 2019: הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. הנושים בהליכים אלו הם למעשה האנשים או החברות שהחייב חב להם כספים או רכוש. נושה מובטח הוא נושה המחזיק בערובה להשבת החוב.

דוגמאות לנושה מובטח הן בנקים שסיפקו ללקוח הלוואה, ספקים שסיפקו מוצרים או שירותים לחברה שטרם שילמה תמורתם. וכן בעלי נכסי מקרקעין, שהם בגדר נושים של חובות דמי שכירות עתידיים של שוכריהם.

במדריך שלפניכם נסביר מיהו נושה מובטח לפי פקודת פשיטת הרגל ומהן זכויותיו על פי חוק.

 

פשיטת רגל – מה זה?

פשיטת רגל הינה מצב של חדלות פירעון, קרי – אי יכולת של אדם פרטי או תאגיד לעמוד בהחזרים הכספיים תמורת מוצרים ושירותים שהוא צרך. כאשר סך הנכסים של החייב נמוך מסך התחייבויותיו, ניתן לומר כי הוא נמצא במצב של פשיטת רגל.

הטיפול  פשיטות רגל היו מטופלות עד לספטמבר בשנת 2019, באמצעות הגשת בקשה לרשם בלשכת ההוצאה לפועל להכריז על החייב בתור פושט רגל, כדי שניתן יהיה לפתוח בהליכים שבמסגרתם יוכלו שלו יוכלו להיפרע ממנו ולקבל ולו באופן חלקי את כספי החוב.

 

נושה מובטח – מיהו על פי פקודת פשיטת הרגל?

סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל מגדיר את המושג "נושה מובטח" כדלקמן: נושה שבידיו ישנו שעבוד או עיכבון על נכסיו של החייב או חלק מהם, בתור ערובה לתשלום החוב המגיע לו.

היינו, נושה מובטח הוא למעשה אחד משניים – בעל זכות עיכבון או בעל משכון.

 

מהי זכות עיכבון?

נושים מסוימים עשויים להחזיק בנכס השייך לחייב שיש לו חוב אצלם. זכות עיכבון בנכס משמעה שאותו נושה רשאי לעכב את החזרתו של הנכס האמור עד למועד פירעון חובו של בעל הנכס המקורי כלפיו.

למשל, בעל מוסך שלא מסכים להשיב רכב ללקוח שחייב לו כספים על הטיפול ברכב. 

 

מה בין עקרון השוויון בין נושים?

עיקרון השוויון בין הנושים הוא בין העקרונות הבסיסיים בהליכי פשיטת רגל. עיקרון זה קובע שכל נושה הוא בעל זכות זהה ליתר הנושים לקבלת כספים מהחייב הנמצא בהליך פשיטת רגל (כשרק היקף החוב משתנה).

עם זאת עיקרון השוויון בין הנושים יחול אך ורק כשכל הנושים הם באותה הדרגה. כאשר מדובר על חוב מובטח, הכוונה הינה לחוב שמקבל קדימות על פני חובות "רגילים" וחובות בדין קדימה.

לכן נושים מובטחים יוכלו להיפרע מהחייב לפני שנפרעו חובות רגילים.

 

מי עונה להגדרה של נושה מובטח?

פקודת פשיטת רגל מגדירה כנושה מובטח, נושים שיש בידיהם ערובה לזכאות לתשלום מטעם החייב, בין אם מדובר על שעבוד של נכס בבעלותו של החייב כדוגמת משכנתא, או בזכות עיכבון בנכס שבבעלות החייב, אך מצוי בידיו של הנושה.

למשל, אותו המוסכניק שהזכרנו קודם, במידה והחייב לא שילם לו תמורת תיקון הרכב, יהיה רשאי על פי חוק להחזיק ברכבו של הלקוח עד למועד פירעון החוב לפי זכות העיכבון.

ככל שבעל הרכב נכנס להליכי פשיטת רגל / חדלות פירעון, לבעל המוסך יהיה סטטוס של נושה מובטח.

 

סדר הנשייה מול פושט הרגל על ידי כונס נכסים

בשלב בו כונס נכסים מחלק את הממון והנכסים שנאספו במסגרת הליך כינוס נכסים לפושט רגל, החלוקה מתבצעת על פי סדר הנושים הבא:

 

נושים מובטחים

היו הראשונים לקבל את כספם מנכסי קופת הנשייה. לרוב יהיו אלו גופי מימון כמו בנקים, או גופים חוץ בנקאיים אשר פושט הרגל לווה מהם כספים, תוך משכון נכס שבבעלותו. 

 

רשויות המס

היה ולחייב יש חובות כלפי רשויות המס בישראל, אלו רשאים יהיו לתבוע את השבת החוב מתוך קופת הנשייה. 

 

הנושים הנותרים

היה ונותרו בקופת הנשייה כספים לאחר שהנושים המובטחים נפרעו ממנה, כספים אלו יתחלקו בצורה יחסית בין הנושים – על פי גובה החוב.

לרוע המזל, במרבית המקרים, הנושים הרגילים לא זוכים לקבל אפילו חלק מצומצם מתוך הסכומים שהחייב היה חייב להם.  

 

שעבוד – מהו, והאם הוא עומד בסתירה לקבלת סטטוס של נושה מובטח

שעבוד הוא הסכם אשר במסגרתו לווה מתחייב כי במידה והחוב לא שולם לגוף המלווה, המלווה יהיה רשאי להיפרע מהנכס הנמצא בבעלות הלווה.

השעבוד יכול להתבצע כמשכון על פי חוק המשכון, או במסגרת משכנתא על פי חוק המקרקעין.

יש להדגיש שככל שמדובר במשכון, המהלך מחויב ברישום משכון ברשם המשכונות או להפקדה פיזית של המשכון אצל בעל החוב (המלווה). מטרת הרישום הינה להעניק לו פומביות, בפרט מול שאר הנושים.

היינו, ההנחה הינה שבמידה והנושים לא ידעו על כך שהחייב סיפק משכון כלשהו שהם התקשרו עימו פיננסית, ייתכן שלא ניתן יהיה "להשתמש" בשעבוד כדרך לזכות במעמד של נושה מובטח על כל הזכויות הנגזרות ממנו בקשר לסדר הנשייה והשבת חובות לנושים.

 

מהן הזכויות של נושה מובטח?

במקרה של נושה מובטח צו כינוס נכסים עיכוב הליכים טרם מתן הצו, לא יחולו על הערובה שבאמתחתו, והוא יהיה רשאי לממשה במטרה לפרוע את חובו של החייב בכפוף לקבלת אישור מבית משפט המטפל בתיק פשיטת הרגל.

היה השווי של הבטוחה אינו מכסה את החוב במלואו, הנושה המובטח לכאורה, יחשב למעשה כנושה רגיל שאין לו קדימות לגבי יתרת החוב מול שאר הנושים.

 

זכויות נושים מובטחים לעומת זכויות נושים רגילים ונושים בדין קדימה

בניגוד לנושים רגילים ונושים בדין קדימה, לנושה מובטח ישנה הזכות לפעול באחת מהדרכים שלהלן:

 

לסמוך על הערובה שבידיו

נושה מובטח רשאי לסמוך על הערובה שבידיו מבלי לפנות להליכי פשיטת רגל לשם גביית החוב. במקרים כאלו, הנאמן שמונה מטעם בית המשפט בתיק יהיה בעל סמכות לבחון את הערובה ולהשתמש בסמכותו כדי לפדותה לטובת הנושה המובטח.

 

לממש את הערובה שבידיו עצמאית

נושה מובטח רשאי לממש את הערובה שבידיו עצמאית, ככל שקיים פער בין התמורה לבין החוב, יכול הנושה להגיש תביעת חוב בגין ההפרש.

 

לשום את הבטוחה ולהגיש תביעת חוב

נושה מובטח יהא רשאי לשום את הבטוחה ולהגיש תביעת חוב כנגד החייב על ההפרש. במקרה כזה, הנושה יזכה להיות חלק מהליכי פשיטת הרגל, מבלי לוותר או לממש את הערובה.

 

ויתור על זכות בערובה

נושה מובטח יכול להחליט שהוא מוותר על זכותו בערובה ולהעבירה לידי הנאמן. ואמנם הוויתור הופך את הנושה המובטח לנושה מן המניין שיהיה זכאי לקבלת דיבידנד בתור נושה רגיל שרשאי להגיש תביעת חוב.

 

בסיס ההפרש בין החוב לבין שוויה

נושה מובטח מצביע באסיפת הנושים על בסיס ההפרש בין החוב לבין שוויה של הערובה מצויה בידיו.

 

מהו נושה מובטח באסיפת נושים?

אסיפת נושים היא אסיפה שבמסגרתה כונס הנכסים הרשמי, הנושים והחייב נפגשים כולם.

באסיפה זו, מעלים הצדדים טענות שונות הנוגעות ליכולתו של החייב לפרוע את חובותיו לנושיו, ועמדתם של בעלי הדין לעניין הליך פשיטת הרגל. האסיפה כוללת קיום של הצבעה בין הנושים לגבי האפשרויות השונות לפירעון החוב של החייב.

ככל שהחוב שנצבר לזכות נושה מסוים הינו גדול יותר, כך להצבעה שלו ניתן משקל רב יותר במסגרת אסיפת הנושים. נושה מובטח להצביע באסיפת הנושים, יעשה זאת על סמך משקלו של ההפרש בין החוב המובטח לו בכללותו, ובין שווי הערובה שבידיו.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את

קרא עוד »
צוואות וירושות

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום. לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק: הצוואה

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
ייפוי כוח מתמשך

אל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הצטרף בשנים האחרונות תיקון חשוב במיוחד, והוא מתייחס להסדר משפטי המוכר בשם ייפוי כוח מתמשך. למהלך הזה היה היגיון פשוט

קרא עוד »
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות

קרא עוד »
עורך דין מחיקת חובות

היכולת של עורך דין מחיקת חובות להגן עלינו במצב כלכלי קשה מספקת טיפה של נחמה בים של אי וודאות. מצב כלכלי קיצוני קשה שיכול להוביל

קרא עוד »
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל דנה פלד מובילה הליכי פש"ר וחדלות פירעון למעלה מעשור שימשה בעבר כמנהלת מיוחדת / נאמנת מטעם הכנ"ר, מכירה את המערכת מבפנים

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
תחומי עיסוק

עורך דין פשיטת רגל למידע נוסף עורך דין חדלות פירעון למידע נוסף מחיקת חובות למידע נוסף פירוק חברה למידע נוסף ייפוי כח מתמשך למידע נוסף

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
עורך דין חובות לבנקים

גם אתם, הקוראים שורות אלו, כנראה חבים בחובות לבנקים השונים, זאת  עקב הסתבכות כלכלית או החלטה שגויה שהובילה אתכם לסיטואציה בה לא הייתה לכם ברירה

קרא עוד »
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »
עורך דין חובות

עורך דין חובות הוא הקלף הטוב ביותר שלכם במידה ונתקלתם בסיטואציה של חובות כלכליים אשר אתם לא יכולים לשלם. הסדר חובות זהו תהליך משפטי שיכול

קרא עוד »
הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
אודות המשרד

עו"ד דנה פלד בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון במנהל עסקים B.A, במרכז הבינתחומי בהרצליה. עו"ד דנה פלד שימשה כבא כוח מנהל מיוחד\נאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
גישור

במשרדינו, קיימים מעל 90% אחוזי הצלחה בפיוס בהליך הגישור. "בהסכמה, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הפוגעת באחד הצדדים בצורה קשה, הואיל וכל ההחלטות מוסכמות על ידי

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
מחיקת חובות

משרד עו"ד דנה פלד מתמחה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת חובות. משרדינו מספק ידע, אמינות ומקצוענות חסרת פשרות בכל הנוגע להליך פשיטת רגל אשר בסופו יינתן צו

קרא עוד »