סמכויות הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תוכן העמוד:

על מנת להבין כיצד בדיוק פועל הממונה על חדלות פירעון ומהן סמכויות הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מומלץ לקרוא את המדריך שלפניכם. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנחקק בשנת 2018 ונכנס לתוקף ב – 2019, הביא ליצירתה של סמכות חדשה במשרד המשפטים: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

סמכויות הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – היבט כללי

הממונה אמון גם על הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים וגם על הליכי חדלות פירעון של תאגידים חייבים.

הוא אחראי להעריך את הסיבות להיווצרותו של החוב של החייב, ולהכריע אם מצבו של החייב מצדיק מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

 

מיהו הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

הממונה על הליכי חדלות פירעון אינו אדם ספציפי אלא גוף ממשלתי. זוהי למעשה הרשות המנהלתית הפועלת מטעם מדינת ישראל.

הממונה אמון כיום על ניהולם של הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים וחברות, ואחראי לפעול לשמירתו של האינטרס הציבורי והוצאתן אל הפועל של הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש.

במסגרת תפקידו, מחליף הממונה על הליכי חדלות פירעון את כנ"ר – כונס הנכסים הרשמי, בכל הנוגע לניהול הליכי חדלות הפירעון לחברות או חייבים יחידים אשר חובותיהם עולים על 150,000 שקלים, וזאת תחת פיקוחו של בית משפט השלום. 

 

מה ההבדל בין הממונה לכונס הנכסים?

כאשר חוק חדלות פירעון החדש נכנס בשנת 2019 לתוקף, הוא למעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל שטיפלה במצבי חדלות פירעון של יחידים ותאגידים עד אותה עת.

הגדרת תפקיד הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים היא למעשה נגזרת של החקיקה העדכנית. עד כניסתו לתוקף של החוק החדש, הגוף שהיה אמון על ניהול הליכי פשיטת רגל נקרא כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר).

הממונה על חדלות פירעון למעשה מחליף את כנ"ר כגוף שאחראי לגיבוש מתווה הבראה כלכלית לחייבים יחידים וחברות במצב של חדלות פירעון.

 

על מטרותיו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי המגדירות את סמכויות הממונה

שלושת המטרות העיקריות של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הן כדלקמן:

 

שיקומו של החייב

לפעול לשיקומו של החייב שנמצא או עשוי להימצא במצב חדלות פרעון.

 

היקף החוב שיושב לנושים

להשיא את היקף החוב שיושב לנושים, מחייבים המצויים במצב חדלות פרעון.

 

חייבים יחידים שאינם חברות

קידום שילובם מחדש של חייבים יחידים שאינם חברות במרקם החיים הכלכלי. 

אלו הם אם כן, הנושאים אשר עליהם אמון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

מהם תפקידי הממונה על הליכי חדלות פירעון?

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, היה כאמור מוכר עד לשנת 2019 בתור כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר).

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מקנה לממונה שלל תחומי אחריות במסגרת הליך חדלות הפירעון, ובכללם:

  • הגנה על טובת הציבור
  • הגנה על תקינותם של הליכי חדלות פירעון
  • פיקוח על ההתנהלות של הנאמנים שממונים לניהול את מצבם הכלכלי של חייבים
  • הסרת ההגבלות שהוטלו על חייבים בצורה חלקית או מלאה  

 

סמכויות האכיפה של הממונה על הליכי חדלות פירעון

בנוסף על תפקידי הממונה שמנינו לעיל, החוק החדש מקנה לממונה על הליכי חדלות פירעון שלל סמכויות בתחום האכיפה, שמטרתן לסייע לממונה לפקח באופן ישיר ויעיל על הליכי חדלות הפירעון, ולמנוע את ביצוען של עבירות פליליות בהקשר להליכים.

סמכויות אכיפה אלו נדרשות מפאת החשש שחייבים ינצלו את ההקלות שהחוק מעניק ובכללן הקפאת הליכים פתוחים ועומדים בהוצאה לפועל ובבתי המשפט, ומתן הזדמנות לשיקום כלכלי. 

 

חובות המטופלים מול הממונה להליכי חדלות פירעון

בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של תאגידים, נבדקות בידי בית המשפט המחוזי.

בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחידים בעלי חובות שאינם עולים על 150,000 ש"ח, נבדקים מול לשכת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה.

בקשות לפתיחת הליכים עבור חובות הגבוהים מסכום זה, יבחנו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון משרד המשפטים, כפי שנסביר בהמשך.

 

לא כל חוב מול הממונה

אולם חשוב לציין בהקשר זה שלא כל חייב יחיד או תאגיד המצוי בקשיים לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות, יגיעו בהכרח להליכי חדלות פירעון מול הממונה.

בתור התחלה, חובות החייב היחיד צריכים לעלות על 150,000 ₪ כדי להגיע לטיפולו של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במידה ומדובר על תאגיד, חובותיו של התאגיד צריכים להיות מעל 25,076 ₪.

רק לאחר הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב (ביוזמת החייב עצמו, נושיו או היועמ"ש) ללשכת חדלות הפירעון או דרך אתר הממונה, בצירוף של מסמכים המעידים על מצבו הפיננסי של החייב, תצהיר המפרט את השתלשלות האירועים אשר הובילו למצב חדלות הפירעון שלו, יוחלט אם החוב יטופל מול הממונה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במסגרת הליך חדלות פירעון מוסדר.

 

בין סמכויות הממונה: מינוי נאמן לניהול כלכלי של החייב

במידה והממונה מאשר בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון לחייב, בית המשפט אחראי להנפיק לחייב צו לפתיחת הליכים. שהצו ניתן, החוק מחייב את מינויו של נאמן, שיהיה אמון על הטיפול  בעניינים הכלכליים של החייב.

היה שהחייב הוא חברה, שמורה לה ולנושיה הזכות להמליץ לבית המשפט על מועמדים שיוכלו למלא את תפקיד הנאמן בהליכים. גם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מוסמך להמליץ על 3 – 5 מועמדים לתפקיד זה.

במידה והחייב הוא אדם פרטי ולא חברה, הממונה הוא מי שמחליט על זהותו של הנאמן בהליך.

 

האינטראקציה של הנאמן מול הממונה על הליכי חדלות פירעון

הנאמן, מתוקף תפקידו אמון על ניהול ענייניו הפיננסיים של החייב המצוי בהליכי חדלות פירעון.

בתום תקופת מבחן שאורכת לא יותר מתשעה חודשים, ובמסגרתה נבדק המצב הכלכלי של החייב, הנאמן נדרש להגיש לממונה דוח ובו פירוט של השתלשלות האירועים אשר הובילה את החייב למצב חדלות פירעון מלכתחילה, לצד המלצות של הנאמן להמשך הפעילות הפיננסית של החייב.

מרגע שהממונה מקבל את מסקנות הנאמן בעקבות תקופת המבחן, יש לממונה חודשיים לגיבוש מתווה להבראתו הכלכלית של החייב היחיד שבסופה הוא אמור לקבל הפטר מתשלום יתרת חובותיו לנושיו. 

 

מה צריך להופיע בתוכנית לשיקום כלכלי של חייבים?

תוכנית זו היא בגדר המלצה לבית המשפט למתן צו שיקום כלכלי לחייבים יחידים, שהסוגיה האם ראוי להעניקו לחייב המדובר, היא למעשה לב ליבו של הליך חדלות הפירעון.

בעוד שהצו לשיקום כלכלי של חברות מחייב קבלת אישור מטעם נושי התאגיד, במקרה של חייבים יחידים הצו לשיקום כלכלי אינו מצריך זאת.

ככל שבית המשפט נעתר לבקשה למתן הצו לשיקום כלכלי, תידרש תוכנית לפירעון החובות של החייב היחיד, עם תחשיב מפורט של סכום החובות שיושב לנושים, דרך התשלום של החובות והנכסים המעורבים בו, מסכה של התוכנית, וכן הלאה.

 

החשיבות של סיוע משפטי מקצועי בניהול הליך חדלות פירעון

הטיפול בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – החל משלב הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון של יחידים או תאגידים, שבה מטפל הממונה על הליכי חדלות פירעון בנסיבות שמנינו לעיל, כמו גם יתר השלבים בהליך – הוא מורכב יותר, ולכן מצריך ידע רב וניסיון עשיר.

היות והממונה על הליכי חדלות פירעון הוא גוף מנהלי שמקבל מתקבלות מאות רבות של פניות מדי שנה, כל שגיאה – זעירה ככל שתהיה בהגשת הבקשה לפתיחת הליכים, עלולה לגרום לעיכובים בפתיחת ההליכים, ובמקרים מסוימים אפילו למנוע אותם כליל.

לכן מומלץ  להסתייע בעורך דין המתמחה בליווי חברות ויחידים – הן מצד החייב והן מצד הנושים, בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
עורך דין חובות

עורך דין חובות הוא הקלף הטוב ביותר שלכם במידה ונתקלתם בסיטואציה של חובות כלכליים אשר אתם לא יכולים לשלם. הסדר חובות זהו תהליך משפטי שיכול

קרא עוד »
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את

קרא עוד »
גישור

במשרדינו, קיימים מעל 90% אחוזי הצלחה בפיוס בהליך הגישור. "בהסכמה, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הפוגעת באחד הצדדים בצורה קשה, הואיל וכל ההחלטות מוסכמות על ידי

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל דנה פלד מובילה הליכי פש"ר וחדלות פירעון למעלה מעשור שימשה בעבר כמנהלת מיוחדת / נאמנת מטעם הכנ"ר, מכירה את המערכת מבפנים

קרא עוד »
תחומי עיסוק

עורך דין פשיטת רגל למידע נוסף עורך דין חדלות פירעון למידע נוסף מחיקת חובות למידע נוסף פירוק חברה למידע נוסף ייפוי כח מתמשך למידע נוסף

קרא עוד »
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
אודות המשרד

עו"ד דנה פלד בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון במנהל עסקים B.A, במרכז הבינתחומי בהרצליה. עו"ד דנה פלד שימשה כבא כוח מנהל מיוחד\נאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות

קרא עוד »
עורך דין חובות לבנקים

גם אתם, הקוראים שורות אלו, כנראה חבים בחובות לבנקים השונים, זאת  עקב הסתבכות כלכלית או החלטה שגויה שהובילה אתכם לסיטואציה בה לא הייתה לכם ברירה

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
ייפוי כוח מתמשך

אל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הצטרף בשנים האחרונות תיקון חשוב במיוחד, והוא מתייחס להסדר משפטי המוכר בשם ייפוי כוח מתמשך. למהלך הזה היה היגיון פשוט

קרא עוד »
צוואות וירושות

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום. לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק: הצוואה

קרא עוד »
מחיקת חובות

משרד עו"ד דנה פלד מתמחה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת חובות. משרדינו מספק ידע, אמינות ומקצוענות חסרת פשרות בכל הנוגע להליך פשיטת רגל אשר בסופו יינתן צו

קרא עוד »
הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
עורך דין מחיקת חובות

היכולת של עורך דין מחיקת חובות להגן עלינו במצב כלכלי קשה מספקת טיפה של נחמה בים של אי וודאות. מצב כלכלי קיצוני קשה שיכול להוביל

קרא עוד »