סמכויות הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

תוכן העמוד:

על מנת להבין כיצד בדיוק פועל הממונה על חדלות פירעון ומהן סמכויות הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מומלץ לקרוא את המדריך שלפניכם. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שנחקק בשנת 2018 ונכנס לתוקף ב – 2019, הביא ליצירתה של סמכות חדשה במשרד המשפטים: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

סמכויות הממונה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – היבט כללי

הממונה אמון גם על הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים וגם על הליכי חדלות פירעון של תאגידים חייבים.

הוא אחראי להעריך את הסיבות להיווצרותו של החוב של החייב, ולהכריע אם מצבו של החייב מצדיק מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. 

 

מיהו הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי?

הממונה על הליכי חדלות פירעון אינו אדם ספציפי אלא גוף ממשלתי. זוהי למעשה הרשות המנהלתית הפועלת מטעם מדינת ישראל.

הממונה אמון כיום על ניהולם של הליכי חדלות פירעון של חייבים יחידים וחברות, ואחראי לפעול לשמירתו של האינטרס הציבורי והוצאתן אל הפועל של הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש.

במסגרת תפקידו, מחליף הממונה על הליכי חדלות פירעון את כנ"ר – כונס הנכסים הרשמי, בכל הנוגע לניהול הליכי חדלות הפירעון לחברות או חייבים יחידים אשר חובותיהם עולים על 150,000 שקלים, וזאת תחת פיקוחו של בית משפט השלום. 

 

מה ההבדל בין הממונה לכונס הנכסים?

כאשר חוק חדלות פירעון החדש נכנס בשנת 2019 לתוקף, הוא למעשה החליף את פקודת פשיטת הרגל שטיפלה במצבי חדלות פירעון של יחידים ותאגידים עד אותה עת.

הגדרת תפקיד הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים היא למעשה נגזרת של החקיקה העדכנית. עד כניסתו לתוקף של החוק החדש, הגוף שהיה אמון על ניהול הליכי פשיטת רגל נקרא כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר).

הממונה על חדלות פירעון למעשה מחליף את כנ"ר כגוף שאחראי לגיבוש מתווה הבראה כלכלית לחייבים יחידים וחברות במצב של חדלות פירעון.

 

על מטרותיו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי המגדירות את סמכויות הממונה

שלושת המטרות העיקריות של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הן כדלקמן:

 

שיקומו של החייב

לפעול לשיקומו של החייב שנמצא או עשוי להימצא במצב חדלות פרעון.

 

היקף החוב שיושב לנושים

להשיא את היקף החוב שיושב לנושים, מחייבים המצויים במצב חדלות פרעון.

 

חייבים יחידים שאינם חברות

קידום שילובם מחדש של חייבים יחידים שאינם חברות במרקם החיים הכלכלי. 

אלו הם אם כן, הנושאים אשר עליהם אמון הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

 

מהם תפקידי הממונה על הליכי חדלות פירעון?

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, היה כאמור מוכר עד לשנת 2019 בתור כונס הנכסים הרשמי (כנ"ר).

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מקנה לממונה שלל תחומי אחריות במסגרת הליך חדלות הפירעון, ובכללם:

  • הגנה על טובת הציבור
  • הגנה על תקינותם של הליכי חדלות פירעון
  • פיקוח על ההתנהלות של הנאמנים שממונים לניהול את מצבם הכלכלי של חייבים
  • הסרת ההגבלות שהוטלו על חייבים בצורה חלקית או מלאה  

 

סמכויות האכיפה של הממונה על הליכי חדלות פירעון

בנוסף על תפקידי הממונה שמנינו לעיל, החוק החדש מקנה לממונה על הליכי חדלות פירעון שלל סמכויות בתחום האכיפה, שמטרתן לסייע לממונה לפקח באופן ישיר ויעיל על הליכי חדלות הפירעון, ולמנוע את ביצוען של עבירות פליליות בהקשר להליכים.

סמכויות אכיפה אלו נדרשות מפאת החשש שחייבים ינצלו את ההקלות שהחוק מעניק ובכללן הקפאת הליכים פתוחים ועומדים בהוצאה לפועל ובבתי המשפט, ומתן הזדמנות לשיקום כלכלי. 

 

חובות המטופלים מול הממונה להליכי חדלות פירעון

בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של תאגידים, נבדקות בידי בית המשפט המחוזי.

בקשות לפתיחת הליכי חדלות פירעון ליחידים בעלי חובות שאינם עולים על 150,000 ש"ח, נבדקים מול לשכת ההוצאה לפועל ברשות האכיפה והגבייה.

בקשות לפתיחת הליכים עבור חובות הגבוהים מסכום זה, יבחנו על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון משרד המשפטים, כפי שנסביר בהמשך.

 

לא כל חוב מול הממונה

אולם חשוב לציין בהקשר זה שלא כל חייב יחיד או תאגיד המצוי בקשיים לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות, יגיעו בהכרח להליכי חדלות פירעון מול הממונה.

בתור התחלה, חובות החייב היחיד צריכים לעלות על 150,000 ₪ כדי להגיע לטיפולו של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. במידה ומדובר על תאגיד, חובותיו של התאגיד צריכים להיות מעל 25,076 ₪.

רק לאחר הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב (ביוזמת החייב עצמו, נושיו או היועמ"ש) ללשכת חדלות הפירעון או דרך אתר הממונה, בצירוף של מסמכים המעידים על מצבו הפיננסי של החייב, תצהיר המפרט את השתלשלות האירועים אשר הובילו למצב חדלות הפירעון שלו, יוחלט אם החוב יטופל מול הממונה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במסגרת הליך חדלות פירעון מוסדר.

 

בין סמכויות הממונה: מינוי נאמן לניהול כלכלי של החייב

במידה והממונה מאשר בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון לחייב, בית המשפט אחראי להנפיק לחייב צו לפתיחת הליכים. שהצו ניתן, החוק מחייב את מינויו של נאמן, שיהיה אמון על הטיפול  בעניינים הכלכליים של החייב.

היה שהחייב הוא חברה, שמורה לה ולנושיה הזכות להמליץ לבית המשפט על מועמדים שיוכלו למלא את תפקיד הנאמן בהליכים. גם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מוסמך להמליץ על 3 – 5 מועמדים לתפקיד זה.

במידה והחייב הוא אדם פרטי ולא חברה, הממונה הוא מי שמחליט על זהותו של הנאמן בהליך.

 

האינטראקציה של הנאמן מול הממונה על הליכי חדלות פירעון

הנאמן, מתוקף תפקידו אמון על ניהול ענייניו הפיננסיים של החייב המצוי בהליכי חדלות פירעון.

בתום תקופת מבחן שאורכת לא יותר מתשעה חודשים, ובמסגרתה נבדק המצב הכלכלי של החייב, הנאמן נדרש להגיש לממונה דוח ובו פירוט של השתלשלות האירועים אשר הובילה את החייב למצב חדלות פירעון מלכתחילה, לצד המלצות של הנאמן להמשך הפעילות הפיננסית של החייב.

מרגע שהממונה מקבל את מסקנות הנאמן בעקבות תקופת המבחן, יש לממונה חודשיים לגיבוש מתווה להבראתו הכלכלית של החייב היחיד שבסופה הוא אמור לקבל הפטר מתשלום יתרת חובותיו לנושיו. 

 

מה צריך להופיע בתוכנית לשיקום כלכלי של חייבים?

תוכנית זו היא בגדר המלצה לבית המשפט למתן צו שיקום כלכלי לחייבים יחידים, שהסוגיה האם ראוי להעניקו לחייב המדובר, היא למעשה לב ליבו של הליך חדלות הפירעון.

בעוד שהצו לשיקום כלכלי של חברות מחייב קבלת אישור מטעם נושי התאגיד, במקרה של חייבים יחידים הצו לשיקום כלכלי אינו מצריך זאת.

ככל שבית המשפט נעתר לבקשה למתן הצו לשיקום כלכלי, תידרש תוכנית לפירעון החובות של החייב היחיד, עם תחשיב מפורט של סכום החובות שיושב לנושים, דרך התשלום של החובות והנכסים המעורבים בו, מסכה של התוכנית, וכן הלאה.

 

החשיבות של סיוע משפטי מקצועי בניהול הליך חדלות פירעון

הטיפול בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי – החל משלב הגשת הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון של יחידים או תאגידים, שבה מטפל הממונה על הליכי חדלות פירעון בנסיבות שמנינו לעיל, כמו גם יתר השלבים בהליך – הוא מורכב יותר, ולכן מצריך ידע רב וניסיון עשיר.

היות והממונה על הליכי חדלות פירעון הוא גוף מנהלי שמקבל מתקבלות מאות רבות של פניות מדי שנה, כל שגיאה – זעירה ככל שתהיה בהגשת הבקשה לפתיחת הליכים, עלולה לגרום לעיכובים בפתיחת ההליכים, ובמקרים מסוימים אפילו למנוע אותם כליל.

לכן מומלץ  להסתייע בעורך דין המתמחה בליווי חברות ויחידים – הן מצד החייב והן מצד הנושים, בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button