סמכויות הנאמן בהליכי חדלות פירעון

תוכן העמוד:

במדריך זה נסביר מהן סמכויות הנאמן בהליכי חדלות פירעון על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, וכיצד הן באות לידי ביטוי הלכה למעשה במסגרת ההליכים. הנאמן הוא בעל תפקיד האחראי על יישום הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של יחידים ותאגידים, על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018.

את הנאמן ימנה בית המשפט כאשר ניתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון מול החייב, והוא כפוף להוראות בית המשפט.

 

תפקידיו של הנאמן על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קובע כי הנאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי נדרש מתוקף תפקידו לפעול לריכוז נכסי החייב היחיד בקופת הנשייה, לממש את נכסיו ולחלק אותם בין הנושים על פי סדר הנשייה.

במקרה שמדובר בנאמן שמונה מטעם בית המשפט לטפל בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חייב שהינו תאגיד, כחלק מתפקידו הוא יהא אחראי לפעול לפירוק החברה או לשיקומה הכלכלי, על פי הוראתו של בית המשפט בעת מתן הצו לפתיחת ההליכים. 

 

הכרעה בעניין תביעות חוב

תפקיד נוסף של הנאמן הוא להכריע בעניין תביעות חוב המוגשות על ידי נושיו של החייב.

ההכרעה בתביעות החוב מהווה נדבך מרכזי בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, היות ועל פיה נקבע שיעור הזכאות של כל אחד מן הנושים להשבת החוב מכספי קופת הנשייה. 

לשם כך פועל כאמור הנאמן לכינוס נכסי החייב בקופת הנשייה ולניהול הנכסים המכונסים בה. 

ככל שבית המשפט הורה על שיקומו הכלכלי של החייב, נדרש הנאמן לגבש את המתווה האופטימלי לשיקום החייב והוצאתו מן הכוח אל הפועל.

 

סמכויות הנאמן בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי של חברה

כאשר הנאמן ממונה מטעם בית המשפט שמוציא צו לפתיחת הליך חדלות פירעון כנגד תאגיד חייב, מועברות לידיו מכלול הסמכויות שהיו נחלתם של נושאי המשרות בתאגיד, המסייעות לו להוציא את תפקידו אל הפועל.

סעיף 46 בחוק חדלות פירעון קובע שכל בעלי התפקידים בתאגיד מצופים לשתף פעולה עם הנאמן באופן מלא כדי לאפשר לו למלא את תפקידיו כנדרש להבראתו הכלכלית של התאגיד.

 

בקשת מידע לטובת מימוש תפקדיו

בידי הנאמן נתונה הסמכות לחייב את כל מי שהיה בעל משרה בכירה בתאגיד לספק לו דוחות על מצבו הפיננסי של התאגיד, לרבות פירוט על הכנסים שבבעלותו של התאגיד, סך ההתחייבויות שלו וכן חובותיו, זהות נושיו, וכל מידע נוסף עשוי להידרש לו לטובת מימוש תפקידו.

 

סמכויות הנאמן הטעונות אישור מיוחד מבית המשפט

סמכויות הנאמן נועדו לאפשר לו לקבל החלטות שונות הנוגעות לתאגיד, גם אם יש בהן משום סיכון לפגיעה בנושים. אולם הפעלה של סמכויות מסוימות הנתונות בידי הנאמן, כפופה לקבלת אישור מיוחד מבית המשפט.

אלו הן פעולות שעשויות להיות בעלות השלכות מרחיקות לכת על עתידו של התאגיד, בעלי החוב של התאגיד, והפוטנציאל של הליכי חדלות פירעון לשרת את תכליתם.

סמכויות הנאמן שמחייבות קבלת אישור יעודי מבית המשפט מפורטות במסגרת סעיף 44 (א) לחוק חדלות פירעון, והן כדלקמן:

 

הגשת תביעה / הגנה בהליכים משפטיים בשמה של החברה

הליכים מסוג זה עשויים להיות סבוכים, ארוכים וכרוכים בעלויות כבדות ולכן מוטב כי הנאמן יגיע להחלטות בעניינם אך ואחר לאחר שניתנה לו הרשאה לכך מטעם בית המשפט.

 

העסקה של בעל תפקיד נוסף תומך בניהול הליך חדלות פירעון לצד הנאמן

הנאמן ממונה מטעם בית המשפט על סמך יכולותיו האישיות. לכן, הוא מצופה לבצע את תפקידיו בהליך חדלות פירעון באופן עצמאי למעט מקרים חריגים אשר נדרשים לעבור דרך בית המשפט.

 

פירעון חובות עבר מול נושים מסוגים ספציפיים

מפאת החשש שפירעון חובות לנושה מסוג ספציפי בלבד עשוי לגרום לריקון קופת הנשייה ולהתפרש בתור משוא פנים, נדרש אישור מבית המשפט לביצוע פעולה שכזו.

 

פשרות מול חייבים ונושים של תאגיד

הגעה לפשרה מול נושה או חייב של תאגיד לגבי היקף החוב ומוסר התשלומים של החזר החוב, עשויה להשפיע במידה רבה על סך הנכסים בקופת הנשייה ובכך לפגוע ביתר הנושים.

גם דחיית מועד הפירעון או מוסר התשלומים מול נושה מסוים עשויה לפגוע ביתר הנושים. לכן, במידה ועסקינן בפשרה עשויה להיות לה השפעה משמעותית על סך הנכסים בקופת הנשייה, הנאמן נדרש לבקש לפעולה זו אישור מיוחד מבית המשפט. 

 

סמכויות נוספות על פי חוק או לפי הנחיות בית המשפט הטעונות אישור

זוהי חלופה שנועדה להעניק לבית המשפט אפשרות להגדיר מהן הפעולות שידרשו אישור מיוחד ממנו על סמך הנסיבות הספציפיות בכל תיק. עם זאת, היא אינה רלוונטית בהקשר של פעולות שגרתיות של הנאמן.

זאת במטרה להימנע מהצרת צעדיו של הנאמן באופן גורף מדי, ובפרט במקרים שדורשים ממנו לבצע מהלכים מהירים יחסית כדי להימנע מפגיעה נוספת במצבו הפיננסי של החייב.

 

סמכויות נוספות בידי הנאמן בהליכי חדלות פירעון

להלן סמכויות נלוות הנתונות בידיו של הנאמן במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

 

לפי סעיף 47 בחוק

הנאמן רשאי לדרוש מכל אדם למסור לו נכסים ומסמכים שלדעתו לתאגיד ישנה הזכות לקבל לפי סעיף 47 בחוק.

 

לפי סעיף 48 בחוק

הנאמן רשאי לבדוק את נכסי התאגיד המוחזקים בידיו של גורם אחר לפי סעיף 48 בחוק.

 

לפי סעיף 49 בחוק

הנאמן מוסמך לבקש גישה לכל נתון אשר נוגע לענייני התאגיד, של תאגיד או לנושאי המשרות יש גישה אליו, לפי סעיף 49 בחוק.

 

לפי סעיף 50 בחוק

בכפוף לקבלת צו רלוונטי מבית המשפט, הנאמן רשאי לדרוש מן הבנקים למסור לידיו נתונים בנוגע לנכסי החייב, החובות שלו ועסקיו ואף לדרוש מרשות המיסים לספק לו נתונים הנוגעים לנכסי החייב לפי סעיף 50 בחוק.

 

על פי סעיף 281 (ד) בחוק – סעיף 51 בחוק

הנאמן רשאי ליזום חקיר בכפוף לקבלת צו מבית המשפט על פי סעיף 281 (ד) בחוק – סעיף 51 בחוק.

זהו צו אשר על פיו בית המשפט מספק בידי הנאמן סמכות לחקור את מי שקיים יסוד סביר להניח כי יש ברשותם מידע על הנכסים, ההוצאות, החובות, ההתחייבויות או הנושים של תאגיד (חברה) חייב, או שהם מחזיקים בנכסים או מסמכים של החברה.

 

באילו הקשרים הנאמן מוסמך לפנות ביוזמתו לבית המשפט?

הנאמן מוסמך לפנות ביוזמתו הוא אל בית המשפט ולבקש כי יינתנו הנחיות בכל נושא שקשור במילוי תפקידו בהליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי והפעלת סמכויותיו כחוק.

ככל שמדובר על בקשה שאינה קשורה בתביעות חוב ושיש בה משום פוטנציאל להשפעה על צד שלישי שאינו תאגיד, החייב או הנאמן, ידון בית המשפט בבקשת הנאמן אך ורק בהתקיים מכלול התנאים שלהלן באופן מצטבר:

  • הנושא לא מצריך בירור עובדתי סבוך
  • בירור הנושא הנדון בבקשה הכרחי למילוי תפקידו של הנאמן באופן מיטבי
  • בירור הנושא לא אמור לחולל פגיעה עקרונית בזכויותיהם של בעלי הדין

 

סייגים סמכויות הנאמן

חשוב לדעת כי בתי המשפט נוהגים לאשר מתן צו לבקשת מידע מרשות המיסים לגבי נכסי החייב, רק בנסיבות יוצאות דופן וכאשר הנאמן יכול להוכיח כי אין אפשרות אחרת להשגת המידע הנחוץ במאמצים סבירים, וכי בעצם קבלת המידע אין כדי לחשוף את המקורות של רשות המיסים, או דרכי האיסוף של המידע, או לפגוע בחקירות של רשות המיסים.

בית המשפט עשוי גם לקבוע כי מסירת המידע תתבצע באופן שימנע את חשיפת המקורות שלו, הדיון בבקשה למתן צו כזה מתנהל בדלתיים סגורות ואף ללא נוכחותו של הנאמן בנסיבות מסוימות.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
צוואות וירושות

לפני שהחלטתם לערוך צוואה אנא וודאו שהגעתם לעורך דין המתמחה בתחום. לידיעתכם, על מנת שצוואה תהיה תקפה יש מספר כללים שנקבעו על פי החוק: הצוואה

קרא עוד »
תביעת חוב בפשיטת רגל

תביעת חוב בפשיטת רגל מוגשת ישירות למנהל המיוחד על ידי הנושים או עורך דין המייצג אותם. זאת במטרה לנסות ולקבל תשלום על החוב שהצטבר אצל

קרא עוד »
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
ייפוי כוח מתמשך

אל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הצטרף בשנים האחרונות תיקון חשוב במיוחד, והוא מתייחס להסדר משפטי המוכר בשם ייפוי כוח מתמשך. למהלך הזה היה היגיון פשוט

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
משרד עו"ד פשיטת רגל

עו"ד פשיטת רגל, הוא עורך דין אשר עוסק בתחום  פשיטת רגל מתחיל את ההליך בהגשת בקשה  מטעם החייב להכרזה עליו כפושט רגל. זאת בעקבות העובדה

קרא עוד »
עורך דין פשיטת רגל

עורך דין פשיטת רגל דנה פלד מובילה הליכי פש"ר וחדלות פירעון למעלה מעשור שימשה בעבר כמנהלת מיוחדת / נאמנת מטעם הכנ"ר, מכירה את המערכת מבפנים

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
הליך פשיטת רגל

פשיטת רגל הינו הליך משפטי של אדם פרטי, אשר נמצא במצב כלכלי בו קיימים לו יותר התחייבויות מאשר נכסים ולפיכך אין לו יכולת לשלם את

קרא עוד »
הגבלת רישיון נהיגה

בהתאם לסעיף 66 (א) לחוק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל הגבלות כנגד החייב. כך שלאחר חצי שנה מיום מסירת האזהרה כדין, לזוכה בתיק

קרא עוד »
פשיטת רגל השלכות

עבור רבים המושג פשיטת רגל נשמע מעין אגדה אורבנית שלא יכולה לקרות להם אבל חשוב להבין כי אנשים רבים נקלעו במהלך חייהם לקשיים כלכליים משמעותיים

קרא עוד »
צו תשלומים בפשיטת רגל

בראשיתו של הליך פשיטת הרגל, קרי, עם מתן צו כינוס, יתן בית המשפט לחייב צו תשלומים בפשיטת רגל הקובע הסדר חודשי קבוע בו החייב מוכרח

קרא עוד »
עורך דין חובות לבנקים

גם אתם, הקוראים שורות אלו, כנראה חבים בחובות לבנקים השונים, זאת  עקב הסתבכות כלכלית או החלטה שגויה שהובילה אתכם לסיטואציה בה לא הייתה לכם ברירה

קרא עוד »
בקשה לפשיטת רגל

צמד המילים הזה עשוי להישמע מאיים למדי, אבל הליך פשיטת רגל הוא למעשה הזדמנות של ממש עבור החייבים. זוהי דרך טובה לפתוח דף חדש ונקי,

קרא עוד »
אודות המשרד

עו"ד דנה פלד בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון במנהל עסקים B.A, במרכז הבינתחומי בהרצליה. עו"ד דנה פלד שימשה כבא כוח מנהל מיוחד\נאמן מטעם כונס הנכסים הרשמי ובתי המשפט המחוזיים

קרא עוד »
עורך דין פירוק חברה

עזרתו של עורך דין פירוק חברה הינה חיונית בעת שנפלה ההחלטה לפרק את החברה, בין אם מרצון או בין אם במסגרת פירוק תחת צו בית

קרא עוד »
עורך דין חובות

עורך דין חובות הוא הקלף הטוב ביותר שלכם במידה ונתקלתם בסיטואציה של חובות כלכליים אשר אתם לא יכולים לשלם. הסדר חובות זהו תהליך משפטי שיכול

קרא עוד »
מחיקת חובות

משרד עו"ד דנה פלד מתמחה בתחום פשיטת הרגל ומחיקת חובות. משרדינו מספק ידע, אמינות ומקצוענות חסרת פשרות בכל הנוגע להליך פשיטת רגל אשר בסופו יינתן צו

קרא עוד »
פירוק חברה מפרת חוק

חוק החברות קובע מספר קריטריונים ברורים הקובעים מתי חברה תיחשב כמפרת חוק. במצב זה, רשם החברות ירשום במרשם החברות את סטטוס החברה כחברה מפרת חוק

קרא עוד »
גישור

במשרדינו, קיימים מעל 90% אחוזי הצלחה בפיוס בהליך הגישור. "בהסכמה, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הפוגעת באחד הצדדים בצורה קשה, הואיל וכל ההחלטות מוסכמות על ידי

קרא עוד »
תחומי עיסוק

עורך דין פשיטת רגל למידע נוסף עורך דין חדלות פירעון למידע נוסף מחיקת חובות למידע נוסף פירוק חברה למידע נוסף ייפוי כח מתמשך למידע נוסף

קרא עוד »
פשיטת רגל לאדם פרטי

אנשים רבים מאמינים כי פשיטת רגל זהו תהליך שבלעדי לחברות ועסקים. אך האמת היא כי פשיטת רגל לאדם פרטי יכולה לקרוב בעקבות חובות כספיים מהם

קרא עוד »
הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה – לפני הקמת חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. עו"ד דנה פלד בעלת ניסיון רב בתחום הקמת חברה של חברות

קרא עוד »
עורך דין מחיקת חובות

היכולת של עורך דין מחיקת חובות להגן עלינו במצב כלכלי קשה מספקת טיפה של נחמה בים של אי וודאות. מצב כלכלי קיצוני קשה שיכול להוביל

קרא עוד »
חשבון מוגבל

עורך דין חשבון מוגבל הוא חובה במצבים אליו מפני שזה מצב המקשה על ההתנהלות היום יומית של חיינו. דנה פלד עורכת דין המתמקצעת בנושא חשבונות

קרא עוד »
מה עושים בתהליך פשיטת רגל?

תהליך פשיטת הרגל למעשה מאפשר לאדם אשר נקלע לקשיים כלכליים ואין באפשרותו לפרוע את חובותיו לנושיו השונים, לחסל את כל החובות ולפתוח דף חדש בחייו

קרא עוד »
פירוק חברה מרצון שלבים

החוק מפרט בהרחבה רבה את השלבים לפירוק חברה על ידי עובדים, התנאים הנדרשים, בעלי התפקיד המעורבים וחלוקת התפקידים ביניהם וכדומה. פירוק חברה יכול להיעשות בשתי

קרא עוד »
פתיחת הליך חדלות פירעון

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות

קרא עוד »
פירוק חברה

משרד עורכי דין דנה פלד, עוסק בתחום של פירוק חברות באופן מקצועי, אמין ובעל ניסיון של כמעט של עשור. עו"ד דנה פלד שימשה כב"כ נאמן

קרא עוד »
צו כינוס

צו הכינוס נועד לקבץ את מסת הנכסים של החייב במטרה לחלקם בין נושיו. צו הכינוס מקפיא את נכסי החייב ביום הוצאתו וכונס הנכסים הרשמי מתמנה

קרא עוד »
צו הפטר/צו שיקום כלכלי

אנשים רבים נקלעים לחובות ונאלצים להתמודד עם קשיים כלכליים בעקבות יוקר המחייה בישראל, מצב ביטחוני או ניהול עסק שלא הצליח, כך שלא אחת, נוצר מדרון

קרא עוד »