פתיחת הליך חדלות פירעון

תוכן העמוד:

חדלות פירעון, מצב בו יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין להם לשלם את חובותיהם, הוא מצב מורכב הכרוך באלמנטים משפטיים רבים. במאמר הבא נפרט אודות הליך חדלות הפירעון, כאשר המוקד יהווה פתיחת ההליך, הכוללת הגשת הבקשה, צירוף מסמכים חיוניים ועוד).

 

מהי חדלות פירעון?

מצב כלכלי בו חדל הפירעון אינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד בו נדרש לעשות זאת, או מצב בו סך חובות אלו גבוה מסך נכסיו של חדל הפירעון.

 

האם חדלות פירעון היא פשיטת רגל?

לא, החוק החדש שנכנס לתוקף ב-2019 מגדיר כי הליכי חדלות הפירעון מחליפים את הליך פשיטת הרגל.

 

מטרת הליך חדלות הפירעון

מטרת ההליך על פי החוק החדש היא להשיב את הגורם החייב למסלול כלכלי בריא תוך שיקום מצבו ושילובו בחיים הכלכליים החברתיים. החוק החדש שואף לגבש תכנית הבראה שתסייע ליחיד להתחיל מצב כלכלי חדש, אך בה בעת להגדיל את שיעור החזר החוב שמקבל הנושה.

 

מי מוגדר חדל פירעון?

 • יחיד אשר סך חובותיו עומד על 150,00 ש״ח ומעלה.
 • תאגיד אשר סך חובותיו עומד על 25,076 ש״ח ומעלה.

 

הגשת הבקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון על ידי היחיד

תנאים להגשת הבקשה על ידי היחיד

היחיד רשאי להגיש בקשה כאשר סך חובותיו עולה על 50,000 ש״ח וכאשר אחד משני התנאים הללו חלים לגביו:

 1. בעת ההגשה או בששת החודשים שלפני כן מרכז חייו של היחיד היו בישראל.
 2. בעת ההגשה היחיד בעל נכסים או עסקים בישראל.

 

אילו גופים אמונים על בדיקת הבקשה?

 

 • ההוצאה לפועל של רשות האכיפה והגבייה: מנהלים הליכים של יחיד שסך חובותיו נמוך מ-150,455 ש״ח.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון במשרד המשפטים: מנהל הליכים של יחיד שסך חובותיו גבוה מ-150,455 ש״ח.
 • בית המשפט המחוזי: מנהל הליכי חדלות פירעון של תאגידים.

 

הגשת הבקשה

את הבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון ניתן להגיש בטופס מקוון באתר רשות האכיפה והגבייה או באופן ידני בלשכת חדלות הפירעון. לבקשה יש לצרף את המסמכים הדרושים, לרבות אישור על תשלום האגרה לבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון. גובה האגרה הוא 1,600 ש״ח.

 

מסמכים דרושים להגשת הבקשה

ישנם מסמכים רבים אשר יש לצרף להגשת הבקשה. להלן דוגמאות לסוגי המסמכים הדרושים:

 

 • פרטים אישיים: תעודת זהות, פרטי דרכונים זרים, מסמכי גירושין, ייפוי כוח.
 • פרטים על עיסוק והכנסות: מסמכים שמתעדים הכנסות של היחיד לרבות דוח מעסיקים, תלושי שכר, טופס 106 ואישורים על מגבלות על משרה מלאה. כמו כן יש לצרף מסמכים על הכנסות שאינן מעיסוק, לדוגמת קצבת אבטלה וקצבת ילדים.
 • הוצאות: מסמכים שמאמתים הוצאות היחיד, לדוגמת משכנתא, שכר דירה, מזונות והחזרי חובות.
 • חובות: מסמך שמפרט את כל החובות הקיימים/ העתידיים/ המותנים. על המסמך לפרט את פרטי בעל החוב, פרטי החוב- סכום, תאריך היווצרותו, מצבו המשפטי ופרטים משפטיים רלוונטיים אחרים.
 • תביעות והליכי גבייה: מסמכים אלו כוללים את הליכי הגבייה וההוצאה לפועל והליכים משפטיים אחרים שאינם כספיים.
 • נכסים: מסמכים המתעדים את סך הנכסים בישראל ומחוץ לישראל שיש בידי היחיד, לרבות תדפיס מרשות המיסים, אישור בעלות בכנס המקרקעין, זכויות על מניות ועוד.
 • תצהיר הסתבכות: תצהיר זה מפרט את הגורמים למצב הכלכלי שמוביל לחדלות הפירעון. על היחיד לאשר את התצהיר בחתימת עורך דין.
 • צרופות נוספות ואישור הטופס: מסמכים אלו כוללים כתב ויתור על סודיות וכתב התחייבות לעמוד בתנאים ובדרישות שיחולו על היחיד עם מתן הצו לפתיחת ההליכים.

 

לאחר הגשת הבקשה:

לאחר הגשת המסמכים הדרושים הבקשה מועברת לבדיקה ביחידת חדלות הפירעון שבמחוז המגורים של היחיד. עם קבלת הבקשה נשלח ליחיד אישור כי נפתח תיק חדלות פירעון לטיפול בבקשתו. בסיום הבדיקה הבקשה מועברת לרשם חדלות פירעון והוא האמון על ההחלטה לגבי המשך ההליך. במידה והרשם מחליט לפתוח בהליך מתקיימים מספר שלבים:

 • זימון ישבת הסדר התשלומים בין היחיד לבין הנושים. ישיבה זו נועדה לקצר את ההליך ולהגיע להסדר תשלומים שמוסכם על הצדדים. על היחיד להתחייב לעמוד בהסדר זה.
 • במידה והצדדים לא מסכימים להסדר שסוכם בישיבה הרשם מזמן אסיפת נושים לשם ניסיון הסכם חדש.
 • במידה והצדדים לא הגיעו להסדר מוסכם מתקיים מתן הצו לפתיחת ההליכים על ידי הרשם. עם קבלת הצו הסמכויות על ניהול עסקיו ונכסיו של היחיד מועברות לממונה להליכי חדלות פירעון. הצו כולל הגבלות שונות שמוטלות על היחיד, לדוגמת מגבלות בשימוש בכרטיס האשראי, לצד הקפאת הליכים וביטול הליכים. המטרה בכך היא למנוע גדילה של החוב כמו גם התווספות של הליכים משפטיים כנגד היחיד בגין החובות הנ״ל.

 

פתיחת הליך חדלות פירעון והגשת בקשה מצד תאגיד

הבקשה לצו לפתיחת הליכים של חדלות פירעון של תאגיד מוגשת לבית המשפט בצורת בקשה בכתב. עם בגשת הבקשה יש לשלם את האגרה ולצרף את האישור על התשלום.

 

מסמכים דרושים להגשת הבקשה:

 • תצהיר הסתבכות כלכלית: פירוט הנסיבות והגורמים שהובילו את התאגיד למצב חדלות פירעון, באימות עורך דין.
 • נכסים וחובות: מסמך זה מכיל דוח שמפרט את הנכסים ואת החובות של התאגיד, כמו גם פירוט של הליכי גבייה והליכים משפטיים אחרים שמנהל התאגיד או שמנוהלים נגדו.
 • נסח התאגיד: מידע על אודות התאגיד מאת רשם החברות, לרבות שותפות התאגיד בחברות אחרות.
 • פרטי הממונים: מסמך זה מפרט את המידע על כונס הנכסים הממונה על התאגיד או של רשם ההוצאה לפועל.
 • נושאי משרה: מסמך זה מפרט את פרטיהם של נושאי המשרה בעלי תפקידים בעת ההגשה או של נושאי המשרה שהיו חלק מהתאגיד בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 • המועסקים: יש לפרט במסמך זה את מספר המועסקים בתאגיד במועד הגשת הבקשה ובתקופה שלאורך השנה שקדמה להגשה.
 • דוחות כספיים: דוחות כספיים שנתיים מאומתים ומפוקחים על ידי רואה חשבון.
 • עמדת הנושים: הנושים המהותיים להסדר העתידי.
 • בקשה לפתיחת ההליכים: בקשה זו כוללת מסמכים לדוגמת המתווה הראשוני לתכנית השיקום הכלכלי, אומדן של העלויות הצפויות לשם הפעלת התאגיד בתקופת התהליך ותיאור עסקיו של התאגיד.

 

לאחר הגשת הבקשה

לאחר הגשת הבקשה על מסמכיה השונים מועברת הבקשה לטיפול ולבחינה. במידה וניתן אישור לפתיחת הליך חדלות הפירעון, ניתן צו לפתיחת ההליכים.

בתוך 21 ימים על התאגיד להגיש את המענה לבקשה למתן הצו. כמו כן, התאגיד רשאי להגיש בקשה לסעד זמני לטובת הפעלת התאגיד לשם מימון תשלומי החוב. עם אישור  התאגיד לצו מתחילה תקופת השיקום הכלכלי של התאגיד תוך כדי הפעלתו, או לחילופין תקופת פירוק התאגיד.

פתיחת הליך חדלות פירעון, אינו הליך פשוט שניתן לעשותו ללא ניסיון וסיוע מקצועי. חשוב לתת את הדעת על כל הפרמטרים הדרושים – הן פרמטרים משפטיים והן פרמטרים טכניים, על מנת שהבקשה לפתיחת ההליך תוגש כהלכה, וידונו בה בהקדם האפשרי.

חשוב לזכור כי כל טעות, ולו הקטנה ביותר, בכל הנוגע לפרמטרים הדרושים לבקשה לפתיחת ההליך, עלולה לגרום לדחייתו המיידית, ולפגיעה אנושה בחדל הפירעון. משרדנו מציע שירות מקצועי ליחידים ותאגידים שרוצים לפתוח בהליך חדלות פירעון.

סייענו עד כה לעשרות לקוחות מרוצים בהליכי חדלות פירעון, בנאמנות, מסירות ומקצועיות, ואנו מזמינים אתכם ליצור עימנו קשר בהקדם, על מנת שתוכלו להיות בטוחים כי אתם בידיים בטוחות.

צור קשר עכשיו לקבלת ייעוץ וליווי מקצועי:
הברחת נכסים

"הברחת נכסים" או "הענקה אסורה" והחוק מעמיד סעדים שונים לנושים החושדים כי החייב ביצע זאת כדי להתחמק מתשלום חובותיו, כפי שנסביר בהרחבה במסגרת המאמר הבא.

קרא עוד »
נושה מובטח

כאשר חייב יחיד או תאגיד מגיעים למצב שאין באפשרותם לפרוע עוד את חובותיהם כלפי נושיהם, הם נכנסים להליכי פשיטת רגל או בשמם העדכני מאז שנת

קרא עוד »
חדלות פירעון

כאשר אדם או תאגיד מגיע למצב פיננסי שבו כלל ההתחייבויות והחובות שלו גדול מכלל נכסיו והוא אינו מסוגל לפרוע את חובותיו, הוא נמצא במצב שנקרא

קרא עוד »
פתיחה
1
שלום וברכה
שלום,
איך אוכל לעזור?
Call Now Button